Стручна пракса М - МОВ

ID: 1224
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Ракићевић Б. Бранислав
извођачи: Алексендрић С. Драган, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Ракићевић Б. Бранислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљ стручне праксе је практично упознавање студената са поступцима и процесима у производњи возила и њихових елемената, као и специфичним активностима који се односе на развој и производњу, испитивање, коришћење и одржавање возила и њихових система.

исход

Стручном праксом студент у конкретним условима (производње, одржавања, испитивања, коришћења) возила стиче практичан увид у сегменте производње елемената, компонената и склопова, као и проблематику комплетирања возила као завршног производа, његовог коришћења и одржавања, а према програму и плану стручне праксе.

садржај теоријске наставе

Нема теоријске наставе.

садржај практичне наставе

Студенти самостално одлазе и раде у изабраним фирмама. Рад студената одвија се према смерницама и упутствима које се дају студентима у погледу начина понашања и предмета интересовања при боравку у одређеној фирми и посебно начина вођења дневника.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

Упутство за вођење дневника.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 90
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 100
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

M. Мilos: Mašinsko inženjerstvo u praksi, elektronska knjiga, Mašinski fakultet, 2016.;