Индустријска аутоматика

ID: 0599
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Ристановић Р. Милан
извођачи: Ристановић Р. Милан
контакт особа: Ристановић Р. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

Упознавање студената са савременим индустријским управљачким системима, пројектовањем и технологијом њихове реализације, као и улогом Индустријске аутоматике у Индустрији 4.0

исход

Стечено знање се користи у инжењерској пракси. Студент је развио компетенцију за разумевање савремених система аутоматског управљања у индустрији, избора компоненти и практичну имплементацију једноставних решења. Студент је оспособљен да имплементира једноставна решења електричног, пнеуматског и електропнеуматског управљања. Студент је оспособљен да прочита, протумачи и изради шеме електричног, пнеуматског и електропнеуматског управљања. Студент је оспособљен да направи пројекат са Simatic S7-1200 PLC-ом у програмском језику STEP 7 према стандарду IEC 61131-3. Студент је оспособљен да реши проблеме секвенционирања и управљања у реалном времену. Студент је оспособљен да направи HMI са операторским панелом.

садржај теоријске наставе

Преглед развоја аутоматике у индустрији. Дефиниција индустријске аутоматике. Пирамида индустријске аутоматике. Електрично управљање. Компоненте електричног контактног управљања (тастери, бесконтактни близински прекидачи, контактори и релеји, временски релеји, прекидачи, импулсни релеји, обртни релеји, склопке, solid-state релеји, FI склопке, сигурносно искључење, поскакивање контаката, пренапони искључивања и електрично пражњење). IP класе заштите. Приказивање електричног контактног управљања. Основне спреге код електричног контактног управљања. Управљање трофазних асинхроних мотора. Пнеуматско управљање. Извођење пнеуматских инсталација. Системи за сабијање и припрему ваздуха. Пнеуматски цилиндри. Вентили. Електропнеуматско управљање. Програмабилни контролери. Карактеристике програмабилних контролера. Структура ЦПУ-а. Извршавање корисничког програма. Улазно/излазне јединице. Програмирање контролера према стандарду IEC61131-3. Програмски језици. Писање програма. Основне функције. Тајмери. Бројачи. Секвенцијално управљање. Рад са аналогним величинама. Интераптови. Управљање у реалном времену. Комуникација између контролера (Profibus, Profinet, ...). Интерфејс човек-машина. Дистрибуирано управљање и SCADA системи. Индустријска аутоматика и Индустрија 4.0

садржај практичне наставе

Примери реализованих система. Практични аспекти избора компоненти система управљања. Реализација једноставних решењa у електричној, пнеуматској и електропнеуматској технологији. Програмирање PLC контролера. Развој SCADA система.

услов похађања

Одслушани курсеви из Аутоматског управљања, Рачунарског управљања и Дигиталних система.

ресурси

М.Ристановић, Индустријска аутоматка, штампања предавања Лабораторија за индустријску аутоматику Siemens SIMATIC S7-1200 Siemens SIMATIC KTP-600PN Siemens SIMATIC TP 700 TIA PORTAL - лиценцирани софтвер

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 8
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

M. Ристановић, "Индустријска аутоматика, уџбеник", Универзитет у Београду - Машински факултет, 2020., ISBN 978-86-6060-040-2; Schmiedt, Dietmar et. al, "Steuern und Regeln für Maschnienbau und Mechatronik", Verlag Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2010.; Berger, Hans, "Automating with STEP 7 in LAD and FBD", Publicis Corporate Publishing, Erlangen, 2005.; Tapken, Herbert, "SPS Theorie und Praxis", Verlag Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011.; Stenerson J., Industrial automation and process control, Prentice Hall, 2003;