Возила на крају животног века

ID: 3566
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Митић Р. Саша
извођачи: Митић Р. Саша
контакт особа: Митић Р. Саша
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање са начинима на које возила на крају животног века утичу на животну средину. Посебно се указује на одлагање возила на крају животног века као релативно нову област истраживања, првенствено кроз статистичке показатеље на тржишту возила, али и формирање глобалне стратегије у овој области. Студенти се упознају са инфраструктуром рециклирања возила и процесима који се у инфраструктури користе, а представљен је и актуелни приступ рециклирању возила на крају животног века, тј. важећа хармонизована међународна регулатива. Кроз предмет је представљена прорачунска метода за одређивање степена рециклабилности и степена обновљивости, као и формализовани начин приказивања података добијених прорачуном. Указује се и на примену савремених материјала при пројектовању и производњи у аутомобилској индустрији са становишта повећања степена рециклабилности и степена обновљивости.

исход

По завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају начине утицаја возила на крају животног века на животну средину; - идентификују и објасне процесе дефинисане инфраструктуром рециклирања возила; - анализирају и сагледавају утицај актуелне међународне регулативе у овој области; - спроводе прорачун параметара битних за утицај возила на крају животног века на животну средину и представе добијене податке кроз дефинисани формализовани приказ; - анализирају и процене могућност унапређења заштите животне средине применом савремених материјала у аутомобилској индустрији.

садржај теоријске наставе

Уводна предавања се односе на приказ статистичких података са тржишта возила, чиме се указује на значај суочавања са изазовима све већег бројем возила која се налазе на крају животног века, као и начине на које ова возила утичу на животну средину. Следе предавања која анализирају актуелну инфраструктуру рециклирања возила на крају животног века, укључујући процесе, токове материјала и економске аспекте рециклирања. Значајан део посвећен је и дефинисању трошкова одлагања остатака рециклирања на депонијама у земљама Европске Уније и света. Посебан део односи се на приказ актуелне међународне и домаће регулативе везане за процес рециклирања возила, са посебним освртом на процес хомологације возила и услове које возила морају да испуне пре стављања у промет. Представљена је и прорачунска метода кроз четири корака, са коначним циљем да се дефинишу вредности степена рециклабилности и степена обновљивости возила кроз процес пројектовања и производње. Последњи сегмент предавања посвећен је употреби и примени савремених материјала у аутомобилској индустрији, са циљем задовољавања постављених критеријума утицаја возила на крају животног века на животну средину.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе је усклађен са истраживањима које студенти треба да спроведу.

услов похађања

-

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

И. Благојевић, С. Митић: Возила и животна средина, Машински факултет Београд, 2017.; European Commission – DG Environment: Ex-post evaluation of certain waste stream Directives, 2014; B.J. Jody, E.J. Daniels, C.M. Duranceau, J.A. Pomykala, Jr., and J.S. Spangenberger: End-of-Life Vehicle Recycling: State of the Art of Resource Recovery from Shredder Residue, 2010;