Ексквизиција података у машинству

ID: 1493
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

• Нумеричка и математичка оспособљеност за анализу сваког мерења. • Пројектовање и писање програма за анализу мерења. • Упоређивање анализе нумеричке обраде података и програмске анализе. • Примена PHP-a и JAVA SCRIPT-a.

исход

• Да се задато мерење професионално одради и одреде потребне или унапред тражене величине, • Да се тако измерене величине математички, нумерички и статистички анализирају а затим да се графички и логички припреме за даљу анализу, • Да се, коришћењем PHP-a или JAVA SCRIPT-a, или оба, направи софтвер који ће обављати прецизну обраду података а која је унапред матиматички одређена.

садржај теоријске наставе

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ УЗОРАКА. Популација и прост узорак са враћањем и без враћања.Узорачка – емпиријска расподела као могући закон понашања популације. ОСНОВИ ОБРАДЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА.Појам статистичких скупова.Средње вредности статистичких скупова. Дисперзија. Модели расподеле.Тренд у проучавању статистике. Временски низ у проучавању статистике. Показатељи у статистичком проучавању. Хипотезе и тестови. ОСНОВИ РАЧУНА ВЕРОВАТНОЋЕ .Математичка вероватноћа неког догађаја. Теорема сабирања вероватноћа. Теорема множења вероватноћа.Пермутације, комбинације и варијације елемената једног скупа. .РЕПЕТИТОРИЈУМ НУМЕРИЧКИХ МЕТОДА.Неки алгебарски проблеми. Интерполациони полиноми.Интерполациони полиноми Лагранжа (Joseph-Louis Lagrange). Њутнови (Isaac Newton) интерполациони полиноми.Нумеричка интеграција. Њутн-Котесове (Isaac Newton – Roger Cotes) формуле. Симпсонова (Thomas Simpson) формула.НЕПОСРЕДНА МЕРЕЊА ЈЕДНАКЕ И НЕЈЕДНАКЕ ТАЧНОСТИ.Одређивање вредности мерених величина.Одређивања грешака мерења. Закон расподеле случајних величина.ПОСРЕДНА МЕРЕЊА ЈЕДНАКЕ ТАЧНОСТИ.Одређивање просечних грешака величина одређених посредним мерењем. Одређивање средње грешке величина одређених посредним мерењем једнаке тачности. Општи случај система једначина посредних мерења једнаке тачности.ПОСРЕДНА МЕРЕЊА НЕЈЕДНАКЕ ТАЧНОСТИ. Нормалне једначине посредних мерења неједнаке тачности. Контрола при решавању нормалних једначина неједнаке тачности.УСЛОВНА МЕРЕЊА ВЕЛИЧИНА.Поступак увођења корелата условних мерења.Поступак свођења на посредна мерења. ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ КОРЕЛАЦИЈЕ. Закони дводимензионе расподеле случајних величина. Вероватноћа корелационих догађаја. Аритметичка средина и варијанса дводимензионалне расподеле. АНАЛИТИЧКО ПРИКАЗИВАЊЕ ЗАВИСНОСТИ ОДРЕЂЕНИХ МЕРЕЊЕМ.Метода интерполације података.Метода средњих одступања.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних, лабораторијских вежби које прате садржај предмета.

услов похађања

Неопходни:Основна рачунарска култура заснована на коришћењу PC-a, независно од оперативног система.Основно познавање математичке логике.

ресурси

Слушаоцима је доступан лиценциран software у поседу факултета. Слушаоцима је доступан freeware software.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 17
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 7
пројекат: 3
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 7
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Ч. Митровић, С. Радојевић; Ексквизиција података у машинству, уџбеник (у припреми) Машински факултет, Београд, 2022.;