Вођење и управљање пројектила

ID: 1085
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Тодић Н. Ивана
извођачи: Тодић Н. Ивана
контакт особа: Тодић Н. Ивана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Стицање oсновних знања из области вођења и управљања пројектила са могућношћу примене у областима истраживања и развоја, конструисања, производње, маркетинга, оперативне употребе и анализе савремених вођених ракета. Овладавање методологијом прорачуна динамичких карактеристика вођене ракете (маневарске способности, управљивости, стабилности, сопствене учестаности итд.) и синтезом аутопилота и закона вођења за методу пропорционалне навигације.

исход

Студент стиче опште знање у областима анализе и синтезе система вођених ракета које му омогућава учешће и комуникацију у радним тимовима који се баве развојем вођених ракета. Уз употребу савременог софтверског алата развијеног у MATLAB-у и SIMULINK-у, оспосбљен је за прорачун трајекторија вођених ракета, прорачун аеродинамичких преносних функција и синтезу аутопилота и система вођења ракете. Поседује основно знање о верификацији и оцени квалитета вођења ракете.

садржај теоријске наставе

Увод у теорију вођења и управљања ракета (Разматрају се основни принципи вођења и управљања ракете). Aнализа динамичких особина ракете и прорачун аеродинамичких функција преноса. Основни захтеви и методе пројектовања аутопилота (Блок је посвећен синтетичком побољшању динамичких особина ракете помоћу аутопилота). Теоријске основе пропорционалне навигације (Изучава се пропорционална навигација као један од фундаменталних закона вођења)

садржај практичне наставе

Практична реализација вођених ракета (Анализирају се раличита конструкциона решења вођених ракета у циљу сагледавања улоге подсистема вођења и управљања. Примена МАТЛАБ-а и СИМУЛИНК-а у пројектовању). Пројектовање аутопилота пропињања и ваљања. Симулација самонавођене ракете (Применом SIMULINK програма студент се обучава у избору параметара ПН). Пројекат система самонавођене ракете (Рад обухвата прорачун аеродинамичких функција преноса и синтезу аутопилота и система самонавођења)

услов похађања

Нема. Положени испити (пожељно): Динамика лета и аеродинамика пројектила, Основи аутоматског управљања

ресурси

Ћук, Д.: Предавања из предмета ВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИЛА, Машински факултет, Београд, 2002.(handouts)

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 2

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 3
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 3
семинарски рад: 0
пројекат: 3
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

P. Garnel: Guided Weapon Control System, Pergamon Press, New York, 1980.; ; Danilo Ćuk: Design of Beam-Riding Laser Guidance System,MTI, 1998. (skripte na engleskom); Danilo Ćuk: Theory of Homing Systems, Proportional Navigation,MTI, 1998. (skripte na engleskom);