Интелигентне зграде

ID: 0656
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Ристановић Р. Милан
извођачи: Ристановић Р. Милан
контакт особа: Ристановић Р. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

Упознавање студената са концептом интелигентих зграда, техничким система у савременим зградамa и технологијом система аутоматског управљања и интеграције система.

исход

Стечено знање се користи у инжењерској пракси. Студент је развио компетентност за разумевање техничких подсистема у савременим зградама, њихове конфигурације и међусобне интеграције електро-машинских система. Студент је оспособљен да препозна различите мрежне комуникационе протоколе и њихове основе карактеристике. Студент је оспособљен да направи апликативну шему КГХ система. Студент је оспособљен да дефинише листу сигнала. Студент је оспособљен да направи предмер и предрачун сензора, извршних органа и дигиталних контролера. Студент је оспособљен да направи ЕТЅ пројекат и програмира KNX компоненте.

садржај теоријске наставе

Дефиниција интелигентних зграда. Технолошки системи у интелигентним зградама. Увод у дигиталне управљачке системе: аналогне/дигиталне улазно/излазне величине, сензори, актуатори, дигитални контролери. Управљачки вентили. Основни комуникациони стандарди и њихове карактеристике. Алгоритими управљања и подешавање регулатора. Управљање у системима централног грејања. Управљање у котловима. Управљање топлотних подстаница. Компензација спољашње температуре. Централно и зонско управљање. Управљање у соларним системима. Управљање у системима климатизације. Типичне управљачке шеме климатизације. Каскадно управљање. Секветно управљање. Регулисање влажења ваздуха. Управљање клима комора са променљивим протоком. Системи управљања осветљења. Компоненте система управљања осветљења, аналогно/дигитално управљање осветљења и стратегије управљања. Системи заштите од сунчевог зграчења и стратегије управљања. Мерење потрошње енергије. Против пожарни системи. Системи контроле приступа. Центални системи надозора и управљања. Примена интернет технологија у управљању.

садржај практичне наставе

Упознавање са физичком реализацијом сензора, покретача и дигиталних контролера. Упознавање са физичком реализацијом управљачких система у зградама. Програмирање и умрежавање дигиталних контролера. Реализација једноставних решења.

услов похађања

Основна знања из система аутоматског упрвљања и дигиталних система.

ресурси

M. Ристановивић, Интелигентне зграде, писана скрипта за предавања Лабораторија KNX/EIB Trainings Kit ETS3 - лиценцирани софтвер

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Maja Todorovic, M. Ristanovic, Efficient Energy Use in Buildings, University of Belgrade, 2015, ISBN 978-86-7083-875-8; Shengwei Wang, Intelligent Buildings and Building Automation, Spon Press, New York, 2010; H. Merz, T. Hansemann, C. Huebner, Building Automation, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009; C.F. Mueller, Regelungs- und Steuerungstechnik in der Versorgungstechnik, 2002;