Мастер рад

ID: 1503
врста предмета: завршни предмет/дипломски рад
носилац предмета: .
извођачи:
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 13
облик завршног испита: усмени
катедра: Катедре

извођења

циљ

Израдом Мастер рада студент стиче искуство у писању радова и способност да резултате самосталног рада јавно презентује, као и да изнесе ставове на питања у вези теме рада.

исход

По успешној одбрани Мастер рада, инжењери би требало да буду оспособљени да: • Презентују резултате самосталног рада у писаној форми; • Креирају документацију у складу са техничким стандардима; • Јавно презентују резултате свог самосталног рада и изнесу сопствене ставове у вези теме мастер рада; • Комуницирају ефикасно са инжењерском заједницом и друштвом у целини;

садржај теоријске наставе

Студент у договору са ментором сачињава Мастер рад у писаној форми у складу са предвиђеним стандардима Факултета. Студент припрема и јавно брани писани Мастер рад у договору са ментором. Мастер рад мора да садржи бар две од следећих области: материјал о проученој и обрађеној теми, сопствени нумерички прорачун, сопствени експериментални рад и/или сопствено пројектовање.

садржај практичне наставе

Студент припрема текст Мастер рада, одговарајућу техничку документацију и презентацију за јавну одбрану Мастер рада коришћењем савремених технологија.

услов похађања

Положени сви предмети дефинисани курикулумом студијског програма/ модула и положен испит из предмета из којег се ради Мастер рад.

ресурси

Постојећа лабораторијска опрема Факултета, уџбеничка и библиотечка литература.

фонд часова

укупан фонд часова: 165

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 150

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 13
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Актуелна уџбеничка литература, часописи, библиотечка литература из области теме Мастер рада.;