Конструкција ракетног наоружања

ID: 1296
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Марковић Д. Милош
извођачи: Марковић Д. Милош
контакт особа: Марковић Д. Милош
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Циљ је да студент постигне компетентност академске вештине и метода анализе и синтезе главних конструктивних карактеристика ракетних система, као и ракете као специјалног објекта (летилице) и њеним својствима која је чине посебном у пројектовању система оружја. Студент развија креативне способности у специфичним вештинама за обављање професије инежењера наоружања кроз теоријске и практичне проблеме интеграције конструкција ракете, лансера и различите борбене опреме.

исход

Студент стиче могућност анализе и синтезе пројектовања експертских решења у области конструисања ракета, лансера и опреме ракетног наоружања. Овладава методама и поступцима истраживања и математичким и софтверским алатима анализе и синтезе. Развија критичко мишљење и поседује могућност примене знања како у пракси, тако и у размени информација. Разуме принципе ракетног наоружања и разлике у различитим областима као и интердисциплинарна знања у ракетним технологијама.

садржај теоријске наставе

подтеме 1. Борбено дејство и улога ракета у војној намени; Типови конструкција и састав ракетних пројектила; Компоненте и подсклопови, њихова конструкцијска и функционална повезаност, посебно код вођених, посебно код невођених пројектила подтеме 2. Масени модел и брзина ракетног пројектила, димензије корисног терета, основне перформансе вођених и невођених ракета, енергетске карактеристике и аеродинамичке конфигурације вођених и невођених ракета подтеме 3. Силе и оптерећења које делују на ракетне пројектиле у току старта, лета и на циљу, и принципи прорачуна чврстоће ракетне конструкције подтеме 4. Принципи старта ракете и одвајања вишестепених ракета и корисних терета; Конструктивне компоненте лансирних, стартних и уређаја за раздвајње са масеним моделима подтеме 5. Стабилност лансирних оруђа и међусобни утицаји лансирања и ракетног лета; Карактеристике и разлике различитих типова ракетних система

садржај практичне наставе

1. Конструкција и техничко-употребни захтеви ракетног система, питања тачности и прецизности ракета и примене у различитим условима употребе; Пример интеграције ракете са различитим компонентама и подсклоповима 2. Масени модел невођене артиљеријске ракете и лансера за вишецевни бацач ракета; Практичан прорачун 3. Одређивање максималне брзине ракете на примеру балистичког лансирања са моделом одвајања ракете по једначинама Циолковског; Рачунска вежба 4. Прорачун стабилности лансирног оруђа у току опалења, на примеру артиљеријског ракетног система; Рачунска вежба 5. Концепција разраде семинарског рада првог и другог и презентације усвојених решења за модел вођене или невођене ракете и система 6. Разрада експерименталног програма и учешће у испитивању са разрадом завршног извештаја

услов похађања

Нису предвиђени посебни услови за похађање предмета.

ресурси

Марковић Д.: Скрипте са предавања - Конструкција ракетног наоружања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 25
семинарски рад: 5
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

E. Fleeman, Missile design and system engineering. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012.; Moore F.: Approximate methods for weapon aerodynamics. Progress in Astronautics and Aeronautics, 2000.; Chin S.: Missile configuration design, The McGraw-Hill Book Company, 1961.; MILITARY HANDBOOK: DESIGN OF AERODYNAMICALLY STABILIZED FREE ROCKETS, MIL-HNDBK-762(MI), 1990.; Zarchan P.: Tactical and Strategic Missile Guidance, Volume 239, Progress in Astronautics and Aeronautics, 2012.;