Испитивање возила - посебна поглавља

ID: 3661
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ракићевић Б. Бранислав
извођачи: Митић Р. Саша, Поповић М. Владимир, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Ракићевић Б. Бранислав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Студент се обучава, оспособљава и квалификује за примену метода експерименталног рада у развоју, колаудацији и верификацији друмског возила. Студенту ће, зависно од интересовања, на располагању бити и експерименталне методе које се у области аутомобилске технике користе у специјалним случајевима.

исход

Општи: - анализе, синтезе, предвиђања решења и прогнозе последица - обладавање методама, поступцима и процесима истраживања - развој критичког и самокритичког мишљења и приступа - примена знања у пракси - професионалне етике. Предметно-специфични: - овладавање знањем у наставној области (Н/О) - познавање и разумевање Н/О и струке - решавање конкретних проблема Н/О - повезивање знања из разних области - праћење и примена новина у струци - употреба знања из Н/О - употреба ИКТ у Н/О

садржај теоријске наставе

Организована је по методолошким блоковима зависним од ближег интереса кандидата. Први блок: општа знања о испитивањима у области моторних возила Други блок: Испитивање перформанси возила Трећи блок: Испитивање радних оптерећења возила Четврти блок: Испитивања поузданости возила Пети блок: Испитивања безбедности возила.

садржај практичне наставе

Примена теоријски стечених знања на решавању практичних примера испитивања у области израде докторске тезе кандидата.

услов похађања

Дефинисано правилником о докторским студијама.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Материјал са предавања у дигиталном облику, 2023.; Ј. Тодоровић, Испитивање моторних возила, ЈУМВ, Београд, 1995.;