Савремено биомедицинско инжењерство

ID: 3581
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Матија Р. Лидија
извођачи: Јефтић Д. Бранислава, Матија Р. Лидија, Станковић М. Ивана
контакт особа: Матија Р. Лидија
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Да се студент упозана са савременим методама и техникама дијагностиковања и терапије помоћу светла, да се обучи да рукује апаратима, да тумачи добијене резултате и да предлаже нова решења у циљу повећања сензитивности и специфичности постојећих метода и техника.

исход

Обучен истражвач који може самостално да ради са уређајем, да планира, спроводи и анализира експерименте за израду докторске тезе, односно да учествује у тиму на клиници за рану дијагностику канцера епителних ткива ( коже, усне дупље, грлића материце и дебелог црева).

садржај теоријске наставе

Врсте светлост: дифузна, поларизована, монохроматска и др. Биомедицинска фотоника, спектроскопија (УВ-ВИС, НИР), оптомагнетна спектроскопија,обрада слике, обрада сигнала, хиперспектрална анализа слике, фрактална анализа слике и сигнала, неуро-фази алгоритми. Терапија светлошћу (депресија, повреде, ране и др).

садржај практичне наставе

Упознавање са радом апарата за оптомагнетну спектроскопију. Снимање коже са апаратом, обрада слике, прављење конволуционих спектралних дијаграма. Снимање брисева усне дупље, грлића материце. Обрада и анализа добијених резултата. поређење добијених резултата са хистопатолошким налазима. Снимање рана и повреда пре и после третмана са поларизованом светлошћу,статичким и осцилаторним магнетним пољем.

услов похађања

Уписане докторске студије

ресурси

1. Апарат ОМС-Б53, НаноЛаб, Машински факултет Београд 2. Кеyence VHX-100 Дигитални микроскоп, увећање до 1000 пута 3. Магнетогенератор за статичко и осцилаторно магнетно поље, НаноЛаб МФ 4. УВ-ВИС (290-800 нм) и НИР (800-2200нм) спектрометри, Хаматцу, Јапан

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 10
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Vo-Dinh,T., Biomedical Photonics, CRC Press, Boca Raton, 2003.; Bronyino,J.D. Medical Devices and Systems, CRC Press, Boca Raton, 2006;