Internet ствари

ID: 7062
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Стицање теоријских и практичних знања из области интернет ствари. Стицање знања о структури, протоколима и принципима рада ових система. Разумевање рада ових платформи, мрежних система и технологија, упознац+вање са основним комуникационим протоколима. Стицање знања о међусобној конекцији харверско-софтверских решења на нивоу интернета са посебним освртом на аквизицију података и формирање повратних спрега како у физичком, тако и у дигиталном окружењу

исход

Студенти су оспособљени за практичан рад са уграђеним системима у интернет окружењу. Студенти поседују теоријска знања о интернет архитектури и уграђеним системима.

садржај теоријске наставе

1. Историјат и референтни модели, ISO-OSI. 2. TCP-IP референтни модел. 3. Мрежни hardware и software. 4. Протоколи, HDLC, PPP. 5. Локалне мреже. 6. Алгоритми рутирања. 7. Мрежни ниво, IP протокол. 8. Управљачки протоколи, ICMP, ARP, DHCP, RIP. 9. Транспортни ниво, TCP, UDP. 10. Апликативни ниво, сокети, DNS, email, FTP, www, http.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних, лабораторијских вежби које прате садржај предмета.

услов похађања

Неопходни:Основна рачунарска култура заснована на коришћењу PC-a,независно од оперативног система.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

de Andrade, R.; Hodel, K. N.; Justo, J. F.; Laganá, A. M.; Santos, M. M.; Gu, Z. (2018). "Analytical and Experimental Performance Evaluations of CAN-FD Bus". IEEE Access. 6: 21287 - 21295. ; Јамес Ф. Куросе, Кеитх W. Росс, Умрежавање рачунара, Цет, Београд, 2005. ; Gray, J. and Reuter, A. Transaction Processing: Concepts and Techniques. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1993. ; Birman, Kenneth. Reliable Distributed Systems: Technologies, Web Services and Applications. New York: Springer-Verlag, 2005. ; G. Vorotović at all: „Possibilities of BLOB and CLOB Integration Into the Core of IoT and Using the SQL Platform for Distributing a Large Amount of Data to HTML, JAVA, and PHP Plat.“; IGI Global 2017.;