Основи механике материјала

ID: 7016
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Милошевић-Митић О. Весна
извођачи: Анђелић М. Нина, Милошевић-Митић О. Весна, Петровић С. Ана
контакт особа: Милошевић-Митић О. Весна
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за отпорност конструкција

извођења

циљ

Циљ овог предмета је да студенти савладају и разумеју основне појмове механике материјала и отпорности конструкција. Упознаће се са појмовима напона и деформација, као и са геометријским карактеристикама попречног пресека. Језгро материје овог предмета односи се на одређивање напона и деформација код свих основних, као и код неких врста сложених напрезања. Разматрају се и статички неодређени проблеми. Приказује се начин одређивања еквивалентних напона код сложено оптерећених конструкција, како би студенти касније могли да користе рачунарске програме засноване на Методи коначних елемената - МКЕ. Посебна пажња се посвећује интерпретацији физикалности проблема са циљем примене софтвера у машинском инжењерству, како би студенти могли практично да користите стечена знања из претходних курсева програмирања и основа теорије алгоритама.

исход

Савладавањем студијског програма овог предмета студент стиче следеће способности: познавање и разумевање појмова теорије чврстоће; моделирање и решавањe конкретних проблема уз употребу софтверских пакета; дефинисање алгоритамских прорачуна за разматране врсте напрезања; повезивањe основних знања из различитих области са циљем даље примене у пракси. Студент ће бити припремљен за слушање предмета Основи теорије коначних елемената, а биће и у могућности да правилно употреби рачунарске програме засноване на Методи коначних елемената.

садржај теоријске наставе

1. Увод. Геометријске карактеристике попречних пресека. Појам напона и деформације. Услови равнотеже у попречном пресеку. 2. Напрезање у подужном правцу - аксијално напрезање. 3. Увијање: услови равнотеже, угао увијања, напон смицања, димензионисање за неколико типова попречних пресека. 4. Чисто савијање и савијање силама: услови равнотеже, нормални напон, напон смицања. Деформације при савијању. Центар смицања. 5. Стабилност притиснутих штапова - извијање. 6. Деформацијски рад. Енергетске методе. Статички неодређени проблеми. Канонске једначине Методе сила. 7. Анализа равног стања напона. Хипотезе о слому материјала. Сложена напрезања конструкција.

садржај практичне наставе

Израчунавање геометријских карактеристика попречних пресека; израчунавање напона и деформација при основним напрезањима конструктивних елемената: подужно напрезање (утицај механичких сила и температуре, план померања), увијање (напони, угао увијања, димензионисање), чисто савијање и савијање силама (расподела напона по попречном пресеку носача, стандардни профили, деформације на гредама са препустима и зглобовима). Извијање. Примена енергетских метода. Примена методе сила на решавање статички неодређених проблема. Примена Хипотеза. Сложена напрезања конструкција. Консултације и самостална израда задатака из ових области.

услов похађања

Дефинисан Курикулумом студијског програма

ресурси

Хендаути са сајта Катедре за отпорност конструкција

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Милованчевић М., Анђелић Н., Отпорност материјала, Машински факултет Београд, 2015.; Анђелић Н., Милошевић-Митић В., Милованчевић М.,Основи отпорности конструкција, Машински факултет Београд, 2019.; Oтпорност материјала Таблице, Машински факултет Београд, 2021.; Петровић А., Милованчевић М., Дуњић М., Отпорност материјала Збирка задатака, Машински факултет Београд, 2022.;