Моделирање и прорачун структура

ID: 1098
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Маринковић Б. Александар
извођачи: Маринковић Б. Александар
контакт особа: Маринковић Б. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Увођење студента у врсте и облике структура, разумевање формирања облика и дефинисање структура. Развој различитих модела облика структура и анализа компонената структура. Овладавање методологијом формирања 3D модела као полазне основе за развој машинских структура и различитих склопова. Дефинисање модела и прорачун димензија компонената структура коришћењем досада стечених знања из Машинских елемената 1 и 2 и других предмета модула. Овладавање процедурама и алатима за манипулисање развијеним компонентама структура, параметарским променама и модификовањем формираног модела до достизања оптималних решења, како за компоненте појединачно, тако и за структуре као системе.

исход

На крају овог курса студент треба да поседује способности да: 1. препозна параметре потребне за дефинисање модела и компонената структура; 2. користећи стечена знања из машинских елемената и предмета модула, да одреди димензије и формира одговарајући модел најважнијих компонената појединачно као и структура у целини; 3. на основи прорачунатих димезија, функције и осталих карактеристика компонената структура, дефинише облик модела користећи модуле софтверског пакета CATIA; 4. формира склопове од појединих компонената структура и анализира њихове опрималне карактеристике; 5. за моделиране и прорачунате компоненте структура и сложеније склопове формира потребну техничку документацију уз помоћ модула DRAFTING софтверског пакета CATIA; 6. анализира структуре са становишта динамичког понашања и упоређује их са урађеним прорачуном истих.

садржај теоријске наставе

Увод, о курсу и моделирању структура (појам структуре, модела, њихова улога и коришћење). Алати за формирање модела, преглед софтвера и карактеристике елемената структура. Принципи и начин формирања облика структура, од моделирања површина, геометријских тела (Булове операције), па до такнозидих структура. Додатни алати при моделирању танкозидих у CATIA V5. Дефинисање облика компонената структура у целини на основу димензија и функције. Преглед поступака за дефинисања облика битних елемената структура, као што су вратила, клизни лежаји завртањске везе, опруге и друге најзаступљеније компоненте. Параметарско моделирање структура, улога и значај параметарског приступа. Принципи моделирања структура као сложених склопова. Формирање модела сложених структура и израда њихове техничке документације. Напредни алати и модули софтверског пакета CATIA V5, који се користи приликом поступака моделирања и прорачуна структура. Даља примена модела компонената и склопова, њихово побољшање, симулација и структурна анализа.

садржај практичне наставе

Уводни час. Концепција вежбања и израде задатака, Значај познавања прорачуна димензија и функције за дефинисање облика компонената машина, Методе прорачуна и одређивања димензија за вратила и осовина, Прорачун димензија клизних лежаја, навојних парова, опруга и других важнијих компонената машина. Примена добијених резултата прорачуна и коришћење програмских пакета (CATIA V5) у формирању облика компонената машина. CATIA V5. Садржај програма и општа подешавања CATIA V5. Цртање пројекција и профила (Sketch). Моделирање тела (Part Design), основни принципи и напредне команде. Моделирање површина (Shape Design). Дефинисање релација између параметара моделираног облика. Основе моделирања склопова (Assembly Design). Моделирање склопова различите сложености (Аssembly Design). Добијање цртежа и израда техничке документација (Drafting). Напредни алати и команде, посебни модули у CATIA V5. Увод у анализу и симулације делова и склопова.

услов похађања

Неопходни: Одслушани и положени Инжењерска графика, Машински елементи 1 и Машински елементи 2 Пожељни: Одслушани и положени Основи констриисања

ресурси

остала литература на српском и страном језику за софтверски пакет CATIA V5; изводи са предавања; опрема расположива у лабораторији 455, 3Д штампач и рачунари; CAD радна станица, CAD софтверски пакет CATIA V5.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 0
пројекат: 12
консултације: 0
дискусија/радионица: 6
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 1
тест са оцењивањем: 1
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

А.Маринковић, М.Станковић: Моделирање машинских делова сложених облика, Машински факултет у Београду, 2011; М.Огњановић: Машински елементи, Машински факултет у Београду, 2011; Документација и упутства за коришћење модула програмског пакета CATIA V5; Огњановић М: Иновативни развој техничких система, Машински факултет Универзитета у Београду, 2014.; "CATIA V5 дизајн механизама и њихова анимација" Н.Замани, Ј.Вивер, Копјутер библиотека, Београд, 2007.;