Динамичка оптерећења брода на таласима

ID: 3651
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Момчиловић В. Никола
извођачи: Момчиловић В. Никола
контакт особа: Момчиловић В. Никола
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Упознавање са теоријским основама и практичним процедурама за прорачун трансверзалне силе и момента савијања брода на таласима.

исход

Оспособљеност кандидата за самостално спровођење прорачуна трансверзалне силе и момента савијања брода на таласима.

садржај теоријске наставе

Извођење и решавање диференцијалних једначина спрегнутог понирања и посртања брода на таласима (једначине Салвесена, Така и Фалтинсена)- до одређивања расподеле трансверзалне силе и момента савијања дуж брода.

садржај практичне наставе

Нумеричке методе решавања диференцијалних једначина спрегнутог понирања и посртања брода. Упознавање са комерцијалним софтверским пакетима из ове обчласти.

услов похађања

Дефинисан курикулумом студија.

ресурси

Софтверски пакети из ове области.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 15
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

M. Моток: : Чврстоћа брода, MФ, Београд, 2005.; O.F. Hughes, J. K. Paik: Ship Structural Analysis and Design, SNAME, 2010.; J. K. Paik: Ultimate Limit State Analysis and Design of Plated Structures, Wiley, 2018.; A. Mansour, D. Liu: Strength of Ships and Ocean Structures, SNAME, 2008.; ***: Ship Design and Construction, Vol I, SNAME, 2003.;