Напредни системи у интелигентним зградама

ID: 3413
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ристановић Р. Милан
извођачи: Ристановић Р. Милан
контакт особа: Ристановић Р. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Упознавање студената са концептом интелигентних зграда, техничким система у савременим зградамa, као и напредним технологијама управљања и интеграције система.

исход

Стечено знање се користи у инжењерској пракси и научно-истраживачком раду. Студент је компентентан за разумевање техничких подсистема у савременим зградама, њихове конфигурације и међусобне интеграције електро-машинских система.

садржај теоријске наставе

Дефиниција интелигентних зграда. Технолошки системи у интелигентним зградама. Увод у дигиталне управљачке системе: аналогне/дигиталне улазно/излазне величине, сензори, актуатори, дигитални контролери. Основни комуникациони стандарди и њихове карактеристике. Алгоритими управљања и подешавање регулатора. Управљање у системима централног грејања. Управљање у котловима. Управљање топлотних подстаница. Компензација спољашње температуре. Централно и зонско управљање. Управљање у соларним системима. Управљање у системима климатизације. Типичне управљачке шеме климатизације. Каскадно управљање. Секветно управљање. Регулисање влажења ваздуха. Управљање клима комора са променљивим протоком. Системи управљања осветљења. Компоненте система управљања осветљења, аналогно/дигитално управљање осветљења и стратегије управљања. Системи заштите од сунчевог зграчења и стратегије управљања. Мерење потрошње енергије. Против пожарни системи. Системи контроле приступа. Центални системи надозора и управљања. Примена интернет технологија у управљању.

садржај практичне наставе

Упознавање са физичком реализацијом сензора, покретача и дигиталних контролера. Упознавање са физичком реализацијом управљачких система у зградама. Програмирање и умрежавање дигиталних контролера. Реализација напредних решења. Примена модерних техника управљања.

услов похађања

Основна знања из система аутоматског управљања и дигиталних система.

ресурси

M. Ристановивић, Интелигентне зграде, писана скрипта за предавања Лабораторија за интелигентне зграде KNX/EIB Trainings Kit ETS3 - лиценцирани софтвер

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 100
пројекат: 0
завршни испит: 0
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Тодоровић, Ристановић М, Ефикасно коришћење енергије у зградама, Универзитет у Београду, 2015, ISBN 978-86-7083-875-8; Shengwei Wang, Intelligent Buildings and Building Automation, Spon Press, New York, 2010; H. Merz, T. Hansemann, C. Huebner, Building Automation, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009; C.F. Mueller, Regelungs- und Steuerungstechnik in der Versorgungstechnik, 2002;