Естетика 3д моделирања

ID: 1513
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Вег А. Емил
извођачи: Вег А. Емил
контакт особа: Вег А. Емил
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

Стицање основних теоријских знања о мерилима естетике у процесу дизајнирања и конструисања производа. Стицање теоријских и практичних знања из 3Д моделирања, модификације постојећих модела ради унапређења естетике и/или функционалности. Упознавање студената са законитостима естетике у процесу дизајнирања производа; препознавање субјективних и објективних фактора формирања естетског суда; обрада естетских елемената и принципа; коришћење класичних и савремених средстава за креирање естетских својстава; упознавање са карактеристикама савременог графичког знака и естетским својствима амбалаже и рекламе; значај утицаја естетике производа на процес моделирања, конструисања, израде и на крају рекламе и маркетинга.

исход

По завршетку овог предмета, студенти би требало да буду оспособљени да: • Активно користе 3D алате за моделирање идејног производа, • Самостално анализирају производ и ураде корекције ради унапређења естетике и/или функционалности • Креативно користе апстрактне елементе и принципе естетике, • Креативно користе практична (класична и савремена) средства за креирање естетских својстава производа

садржај теоријске наставе

Дефиниција Естетике и етимологија назива; појам, фактори и значај естетског суда и естетска мерила; естетика као фактор визуелних комуникација; детаљна анализа естетских елемената дизајна производа; обрада и анализа базичних естетских принципа дизајна производа; Методе креирања и презентације естетских својстава (класичне и савремене); Принципи компјутерског моделирања облика применом одговарајућег CAD софтвера и појам савременог графичког знака; улога графичког знака у контексту савремених визуелних комуникација; естетика знака, симбола и значења; естетска својства амбалаже и паковања производа; реклама и презентација производа; утицај естетике производа на процес моделирања, конструисања и израде производа.

садржај практичне наставе

Вежбе самосталне анализе производа и корекције ради унапређења естетике и/или функционалности; Моделирање производа у одговарајућем CAD софтверу; Презентација производа пратећи универзалне ставове о естетици и принципе индукције естетских вредности и естетског вредновања; дискусија на тему развоја и значаја естетике самосталног производа; вежбе употребе естетских елемената и принципа; вежбе коришћења класичних и савремених средстава креирања и презентације естетских својстава производа;

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/ модула.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 15
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Књига „Естетика визуелних комуникација“ Бранислав Попконстантиновић (година издавања 2013);