Поузданост возила

ID: 3671
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Благојевић А. Иван
извођачи: Благојевић А. Иван, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Благојевић А. Иван
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да се основе теорије поузданости примене на решавање проблема одређивања поузданости возила и његових компоненти, предвиђања и алокације поузданости, оптимизације трошкова поузданости, као и разматрање поузданости у процесу конструисања.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - на основу статистичких података одреде поузданост елемената, подсистема и система, као и возила у целини; - да предвиде поузданост, као и да изврше алокацију позданости елемената на основу поузданости система; - да оптимизују трошкове поузданости; - да изврше прорачун машинског елемента на возилу на бази поузданости.

садржај теоријске наставе

Садржај теоријске наставе је усклађен са истраживањем које студент треба да спроведе.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе је усклађен са истраживањем које студент треба да спроведе.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

У складу са садржајем практичне наставе

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Тодоровић Ј., Зеленовић Д.: Ефективност система у машинству, Научна књига, ISBN 86-23-43057-3, 1999.; Вујановић Н. : Теорија поузданости техничких система, Војноиздавачки и новински центар, UDK 519.2:62, 1987.;