Машински елементи 2

извођења

  • 4. семестар, позиција 3

циљ

Увођење студента у решавање практичних задатака машинског инжењера везано за механичке преноснике снаге. Упознавање компонената машинских система, њихове функције, примене и конструкцијских решења за механичке преноснике снаге Овладавање методама прорачуна расподеле и трансформације снаге и обртног момента, за елементе механичког преносника прорачун сигурности у раду, радног века, носивости као и овладавање основама конструисања машинских елемената који се налазе у пренсоницима Увођење студената у примену стандарда и других прописа у машинству при прорачунима и конструисању машинских елемената механичких преносика.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти су оспособљени да: • Препознају и прате ток (трансформацију) механичке енергије у преноснику. • Бирају конструкционе параметре фрикционих преносника снаге. • Одређују димензије, бирају геометријске параметре и конструишу зупчанике у преноснику. • Прорачунавају носивост и сигурност у раду зпчаника (цилиндручних, конусних и пужних). • Прорачунавају носивост и радни век ремених и ланчаних преносних парова. • Бирају и конструишу спојнице (круте, еластичне, зглобне, зупчасте, фрикционе).

садржај теоријске наставе

Механички преснос снаге, основне једначине трансформације механичке енергије, преносни однос и степен искоришћења преносника снаге. Фрикциони преносни парови, основни принципи, радне карактеристике, клизање и хабање, материјали. Цилиндрични зупчаници, основни принципи спрезања, геометрија озубњења и кинематика спрезања зубаца. Чврстоћа и носивост цилиндричних зупчаника. Конусни и пужни преносни парови. Ремени (каишни) преносни парови, оптерећење, напони, радни век. Ланчани преносни парови. Спојнице: круте, еластичне, зглобне, зупчасте, фрикционе.

садржај практичне наставе

Одређивање преносних односа, обртних момената, бројева обртаја и токова снаге у преноснику, развођење (трансмисија) снаге. Одређивање параметара озубљења зупчаника, израчунавање димензија зубаца, димензија зупчаника (пречника и осног растојања) и степена спрезања. Прорачун чврстоће (носивости) зупчаника (цилиндричних, конусних, пужних). Прорачун каишних (ремених) преносних парова. Прорачун носивости спојница. Приказ функције и конструкцијских решења и испитивања чврстоће и носивости у лабораторији. Упутства за израду пројектних задатака.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма.

ресурси

Књиге: - Ристивојевић М., Стаменић З., Митровић Р.: Машински елементи 2, -Машински факултет Београд 2021, -Огњановић М.: Машински елементи, -Машински факултет Београд 2008, 2011, 2013; -Верига С.: Машински елементи (свеска I и II); Машински факултет Београд -Плавшић Н., Ристивојевић М., Митровић Р., Росић Б., Јанковић М., Обрадовић П.: Машински елементи - приручник за вежбе, - Машински факултет Београд 2006.; -Плавшић Н., Ристивојевић М., Митровић Р., Росић Б., Јанковић М., Обрадовић П.: Машински елементи - Збирка решених испитних задатака, - Машински факултет Београд 2000. -Лазовић Т., Маринковић А.: Механички преносници снаге - Збирка решених задатака, - Машински факултет Београд 2022. Хендаути доступни на web-страницама или умножени на папиру: -Предавања, питања и задаци за колоквијуме -Упутства за пројектне задатке Видео презентације: -Симулације рада машинских елемената, -Видео презентације издраде и контроле -Приказ конструкцијских решења Лабораторија: -Приказ машинских елемената, делова и склопова, -Приказ испитивања машинских елемената -Симулација рада и израде машинских делова.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 6
консултације: 0
дискусија/радионица: 4
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 25
семинарски рад: 0
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Ристивојевић М., Стаменић З., Митровић Р.: Машински елементи 2, -Машински факултет Београд 2021; Огњановић М: Машински елементи, - Машински факултет Београд,, издања 2006-2013; Лазовић Т., Маринковић А.: Механички преносници снаге - збирка решених задатака, -Машински факултет Београд 2022;