Програмирање у АУ

ID: 0590
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Јовановић Ж. Радиша
извођачи: Јовановић Ж. Радиша, Ристановић Р. Милан
контакт особа: Јовановић Ж. Радиша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

• Упознавање са основама коришћења рачунара у аутоматском управљању. • Овладавање основним наредбама програмског пакета MATLAB. • Овладавање основним знањима везаним за примену програмских пакета MATLAB и Simulink у моделовању и симулацији динамичких система.

исход

По успешном завршетку курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • користе основна знања из програмских пакета MATLAB и Simulink. • разумеју и користе методе за моделовање, анализу и синтезу управљачких система користећи поменуте програмске пакете.

садржај теоријске наставе

Персонални рачунари у аутоматском управљању. Рад са променљивама, матрицама и векторима у Matlabu. Манипулисање векторима и матрицама. Операција над матрицама и векторима. Улазно/излазне датотеке. Рад са стринговима. While петља. For петља. Условно гранање, if наредба. Наредбе break и continue. Вишеструко гранање, наредба switch. Функцијска датотека. Повратна вредност функције. Inline наредба. Функција функције. Креирање дијаграма. Графичка обрада слика. S-функције и симулациони дијаграми. Увод: концепт симулације динамичких система. Нумеричка израчунавања. Симулинк библиотека. Концепт тока сигнала и логике тока. Основни елементи: блокови и линије. Манипулисање са блоковима. Континуални и дискретни системи. Нелинеарни оператори. Примена функција у Симулинк моделу. Сигнали и пренос података. Креирање подсистема. Подешавање параметара симулације. Комбиновање Матлаба и Симулинка. Моделовање и симулација различитих динамичких система.

садржај практичне наставе

ПЛ: Примери прате материју изложену на предавањима. Примена PC рачунара као дигиталног контролера. Моделовање и симулација разлличитих објеката аутоматског управљања на модуларном едукационом систему управљања у реалном времену и аквизиција података са различитих периферних уређаја и сензора.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

• PC рачунари, Рачунарска лабораторија, Машински факултет, Београд. • Mодуларни едукациони систем управљања у реалном времену са различитим објектима управљања (DC серво мотор, обрнуто клатно, двоструко обрнуто клатно, куглица-шина систем, струјно термички објект, систем од два проточна резервоара), са аквизиционим хардвером и софтвером. • Лабораторија за аутоматско управљање, Лабораторија ѕа интелигентне системе управљања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Радиша Јовановић, Mаtlab и Simulink у аутоматском управљању, Машински факултет Београд, 2. издање, 2021.; Драган В. Лазић, Милан Р. Ристановић, Увод у Матлаб, Машински факултет Београд, 2. издање, 2012.; Amos Gilat, MATLAB - An introduction with Applications, John Wiiley & Sons, Inc., 2004.;