Конструисање М

ID: 1441
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мишковић З. Жарко
извођачи: Димић Р. Александар, Мишковић З. Жарко
контакт особа: Мишковић З. Жарко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Стицање основних знања пројектовања и конструисања машинских компоненти и конструкција. Овладавање методама процеса конструисања и пројектовања. Развијање способности тимског рада и повезивања знања и умећа из различитих области машинства. Оспособљавање за даље учење.

исход

На крају успешно завршеног курса студент ће бити способан да: • кроз фазе конструисања изабере оптималне варијантне конструкције са технолошког и економског аспекта - Техноекономска анализа, • примени техничке прописе и регулативе у конструисању у машинству и пласирању производа на тржиште, • провери радну способност пресованих спојева, • Решава напредне проблеме са мерним ланцима, • Провери носивост судова танких и дебелих зидова под притиском са аспекта чврстоће, • изврши избор заварених спојева са аспекта међусобног положаја делова који се спајају, • формира и изради техничку документацију задате машинске конструкције.

садржај теоријске наставе

Фазе у процесу конструисања. Дефинисање извршиоца елементарних, парцијалних и општих функција. Формирање варијантних решења и њихово вредновање са техно-економског аспекта. Избор компромисног решења. Варијантне конструкције. Животни циклус производа. Унификација и типизација. Мерни ланци. Прописи и регулативе у процесу конструисања. Упознавање са основним појмовима и регулативама везаним за процесе конструисања у машинству. Неопходност придржавања регулатива. Оцењивање усаглашеноси. Хармонизовани стандарди. ЦЕ означавање производа. Пласирање производа на тржиште. Судови под притиском. Судови дебелих и танких зидова. Радни напони. Термичко напрезање. Критични напони у статичким условима. Избор заварених спојева са аспекта међусобног положаја делова који се спајају. Типови угаоних и сучеоних шавова (облици и димензије) и домен њихове примене. Понашање конструкција у области малоциклусног замора. Понашање конструкције у области вишециклусног замора. Конструисање заварених конструкција. Лаке конструкције. Технологичност у процесу конструисања.

садржај практичне наставе

Варијантна конструкциона решења. Конструисање типизираних делова. Извршиоци елементарних и парцијалних функција. Формирање и прорачун мерних ланаца. Примена прописа и регулатива у процесу конструисања. Семинарски рад. Израда рачунских задатака из области Судови под притиском. Пример конструисања при малоциклусном замору. Димензионисање извршиоца елементарних функција. Одређивање радног века. Прорачун заварених конструкција. Прорачун лаких конструкција. Семинарски рад из области димензионисања извршиоца елементарних и парцијалних функција. Конструисање са аспекта израде и монтаже.

услов похађања

Положени фундаментални предмети са основних студија (Машински материјали, Отпорност материјала, Машински елементи 1 и 2, Механике).

ресурси

Лабораторија за опште машинске конструкције, Универзитет у Београду, Машински факултет; хендаути, презентације, приступ бежичном интернету и интернет презентацији предмета са свим корисним линковима.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Огњановић М.: "Конструисање машина", Машински факултет, Београд, 2000;; Карл-Хаинц Декер; Машински елементи, Хансер, Минхен, Беч, 2000.; Орлов П.: Основи конструисања , Mашиностоение, Москва, 1980.; С.Верига: Машински елементи 1, Машински факултет, Београд, 2000.; Основе конструисања - збирка решених испитних задатака, МФБ, 1999, ЗЗД, библ. МФБ;