Радивоје М. Митровић

др Радивоје М. Митровић, редовни професор
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 120
мејл адреса: rmitrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3370-350

термини за пријем студената

N/A

предмети

истраживачка област

Вишегодишње искуство у областима машинских конструкција, испитивања котрљајних лежаја, управљања пројектима, дизајна машина, поузданости машинских елемената и система, трења и вибрација котрљајних лежаја, производних технологија котрљајних лежаја. Аутор великог броја радова и експертиза на пољу испитивања, процене радног века и анализе отказа котрљајних лежаја и преносника снаге, као и унапређења конструкционих решења система ослањања машина, техничких прописа и стандарда, Европских директива, управљања инжењерским пројектима. Предавач на већем броју предмета Катедре за опште машинске конструкције – на свим нивоима студија, као и на интердисциплинарним студијама Универзитета у Београду. Као носилац предмета, дефинисао је курикулуме два курса са Мастер студија и пет курсева са Докторских студија Машинског факултета. Као професор и шеф Катедре за опште машинске конструкције Машинског факултета Универзитета у Београду, 2008. године је основао и опремио лабораторију ЛИМЕС (Лабораторију за Испитивање Машинских Елемената и Система). Лабораторија ЛИМЕС је 2009. године акредитована од стране Акредитационог тела Србије (АТС), по Европским стандардима за испитивање котрљајних лежаја, према методама за мерење њихових димензија, вибрација, радијалног зазора и тврдоће. Од јануара 2009. до децембра 2015, у својству руководиоца лабораторије ЛИМЕС, успешно је реализовао 15 пројеката испитивања различитих типова котрљајних лежаја за привредне субјекте Републике Србије и из иностранства. У истом периоду је, са акредитованом лабораторијом ФКЛ Темерин, реализовао два опсежна заједничка испитивања са циљем међулабораторијског поређења резултата и обезбеђења поверења у квалитет рада акредитоване лабораторије ЛИМЕС.

образовање, стручна спрема

1981. Одбрањен дипломски рад и стечено звање 'дипломирани инжењер машинства', смер - термотехника, Машински факултет Универзитета у Београду; 1984. Уписане постдипломске студије, Машински факултет Универзитета у Београду; 1988. Одбрањен магистарски рад на тему „Анализа утицаја еластичних деформација и унутрашњег радијалног зазора котрљајног кугличног лежаја на расподелу оптерећења на котрљајна тела и носивост“, научна област - Опште машинске конструкције, стечено звање 'магистар техничких наука', Машински факултет Универзитета у Београду; 1992.Одбрањена докторска дисертација на тему: „Истраживања утицаја конструктивних и триболошких параметара кугличног котрљајног лежаја на радну способност при великим учестаностима обртања“, научна област - Опште машинске конструкције, стечено звање 'доктор техничких наука', Машински факултет Универзитета у Београду. Запослење и јавне функције: 1982 - 1983. Конструктор – технолог у Индустрији котрљајних лежаја – ИКЛ, Београд; 1983 - 1988. Асистент приправник, Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за опште машинске конструкције, Београд; 1988 - 1992. Асистент, Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за опште машинске конструкције, Београд; 1992 - 1997. Доцент, Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за опште машинске конструкције, Београд; 1997 - 2003. Ванредни професор, Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за опште машинске конструкције, Београд; 2003 - Редовни професор, Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за опште машинске конструкције, Београд; 2007 - 2009. Шеф Катедре за опште машинске конструкције, Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за опште машинске конструкције, Београд; 2015 - Декан Машинског факултета Универзитета у Београду. 1979 - 1980. Студент продекан; 1986 - 1990. Члан Научног и техничког савета ОСПП при СЕВ (удружење произвођача и потрошача котрљајних лежаја) - представник СФРЈ; 1986 - 1990. Члан Комитета за стандардизацију ОСПП; 1995 - 2000. Председник управног одбора ИКЛ Београд (Индустрија котрљајних лежаја); 1998 - 2000. Заменик министра за науку и технологију Републике Србије; 1999 - 2000. Руководилац експертске групе за мала и средња предузећа при Министарству за науку и технологију Републике Србије; 2000 - 2001. Министар за науку и технологију Републике Србије; 2003 - 2005. Члан управног одбора ИКЛ Београд (Индустрија котрљајних лежаја); 2005 - 2006. Извршни директор фабрике Rick Eis, Инђија, Србија; 2005 - 2009. Председник управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина – ИТНМС; 2008 - 2011. Државни секретар Минстарства просвете Републике Србије; 2011 - 2012. Државни секретар Министарства просвете и науке Републике Србије; 2012 - 2013. Државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2015 - Члан управног одбора института Михајло Пупин, Београд.

публикације, признања, награде

- Учесник великог броја међународних конференција из области котрљајних лежаја, трибологије, конструисања машина, интегритета конструкција, техничких прописа и стандарда итд. (у више од 16 међународних конференција био је члан Програмског одбора, а на 2. - председник конференције); - Аутор великог броја научних радова објављених у домаћим и међународним зборницима, као и у периодичним публикацијама, међу којима се истичу: 1. 16 радова у врхунским међународним часописима (са тзв. “СЦИ“ листе); 2. 73 рада у зборницима међународних научних конференција; 3. 31 рада у националним часописима; 4. 36 радова у зборницима националних научних конференција; 5. 2 монографије и 3 поглавља у монографијама националног значаја; 6. 6 поглавља у монографијама међународног значаја; 7. Преко 30 различитих уџбеника/приручника. - 63 цитата у Web of Science (према званичним подацима Универзитетске библиотеке ‘Светозар Марковић’ из 2017. године); - 134 цитата према осталим базама (Scopus, ResearhGate, Google Scholar итд.); Рецензент је више радова објављених у научним часописима са ISI-JCR-SCI листе: Mechanism and Machine Theory, Thermal Science... Коаутор „Могуће стратегије развоја Републике Србије“, издања Српске академије Наука и Уметности, објављеног у Београду, 2014, са поглављем: „Наука – Генератор одрживог развоја“. Координатор израде „Стратегије научног и технолошког развоја Србије, 2000-2010“ и „Стратегије развоја образовања у Србији до 2020 године“. - Локални координатор једног Темпус пројекта (IPROD), а тренутно учесник у реализацији ЕРАСМУС структурног пројекта DUAL EDU; - Руководилац више билатералних пројеката – са Кином (2015-2017), Црном Гором (2016-2018) и Словачком (2017-2019); - Учесник пет конференција о високом образовању у Лондону, три UNESCO-ве конференције, а у контексту развоја научно-техничке сарадње је пет пута боравио у НР Кини. - Патент: 'Инсталација за испитивање транспортних ваљака генерисањем њиховог радијалног оптерећења', бр. 1422 У1, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, Београд, 2014. - Патент: 'Инсталација за сигнализацију отказа котрљајних лежаја транспортних ваљака', бр. 1434 У1, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, Београд, 2015. - Индустријски прототипови: 1. „Машина за паковање прехрамбених производа“, Машински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007. 2. „Уређај за чишћење механичких решетки са аутоматским режимом рада“, Машински факултет Универзитета у Београду и Хидроелектране Ђердап, Сектор за одржавање приобаља, Београд, 2007-2010; 3. „Уређај за чишћење решетки фекалних вода са аутоматским режимом рада“, Машински факултет Универзитета у Београду и Хидроелектране Ђердап, Сектор за одржавање приобаља, Београд, 2008-2009; 4. „Пробни сто за испитивање радијално оптерећених транспортних ваљака“, Машински факултет Универзитета у Београду и ПД " Термоелектране и копови Костолац'', Костолац, 2008-2009; 5. „Пробни сто за испитивање ефикасности заптивне групе транспортних ваљака“, Машински факултет Универзитета у Београду и ПД " Термоелектране и копови Костолац'', Костолац, 2008-2009; 6. „Зупчасти преносник снаге - мењач багер Пумпе “, Машински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012. 7. „Уређај за испитивање боца за техничке гасове УИБ-6 “, Машински факултет Универзитета у Београду и Мессер Техногас а.д., Београд, 2014. - Битно побољшани постојећи производи или технологије: 1. „Машина за исправљање фелни РМС 220 у складу са захтевима европских директива“, Машински факултет Универзитета у Београду и компанија МОТО КОМЕРЦ, Ваљево, 2009. 2. „Планетарни преносник за погон турбо-енергетског постројења постројења“, Машински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010. 3. Студија оправданости увођења фреквентних регулатора на погонима дозатора и додавача угља у ТЕНТ-у“, Електротехнички факултет, Београд, 2003. Један од покретача иницијативе да се стручној јавности РС представе основни концепти Индустрије 4.0, и поставе смернице за будући развој националне индустрије. Као резултат, до сада су у сарадњи са Привредном комором Србије и Београда, организоване три конференције и два панела. - Ментор три докторске дисертације и два магистарске тезе; - Члан преко 15 комисија за одбрану магистарских теза, докторских дисертација и више десетина дипломских радова. Награде и признања 1988. Награда Привредне коморе Београд за магистарски рад, Београд; 1992. Октобарска награда Привредне коморе Београд за докторску дисертацију, Београд; 1992. Годишња награда предузећа ИКЛ Београд за докторску дисертацију, Београд; 2007. Бронзана медаља “Никола Тесла”, додељена од стране Савеза проналазача и техничких унапређења Београда за технички проналазак: Машина за паковање прехрамбених производа. 2016. Златна медаља са ликом Николе Тесле, додељена од Савеза проналазача Београда, Београд, Србија. 2017. Златна медаља за проналазак, додељена од стране интернационалне федерације удружења проналазача, Севастопољ, Русија; 2017. Златна медаља за проналазак, додељена од стране интернационалне федерације удружења проналазача, Скопље, Македонија.

чланства у научним и стручним организацијама

- Друштво за Интегритет и Век Конструкција – 'ДИВК'; - Српско триболошко друштво; - Југословенско друштво за механику; - Комисија за методологију при Савезном заводу за мере и драгоцене метале; - Експертски тим Савезне владе за хармонизацију стандарда са Европском унијом из области безбедности машина; - Национална Комисија УНЕСЦО - Асоцијација за Дизајн, Елеменате и КОнструкције – 'АДЕКО', Председник Координационог тела (од 2. децембра 2014. године).