Техничко законодавство – прописи и стандарди

ID: 3177
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Митровић М. Радивоје
извођачи: Митровић М. Радивоје
контакт особа: Митровић М. Радивоје
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 2. семестар, позиција 3

циљ

Стицање напредних знања у домену техничких прописа и стандарда. Потпуно разумевање међусобних корелација између међународних и националних техничких прописа. Потпуно оспособљавање за израду пројектне документације са аспекта поштовања суштинских захтева одговарајућих техничких прописа и стандарда.

исход

Студент стиче напреднa знањa о садржају, значају и врсти техничких прописа и стандарда, техничком законодавству ЕУ, директивама ЕУ, поступку оцењивања усаглашености, овлашћеним телима, СЕ означавању, тржишном надзору, безбедности машина, оцени ризика и националном законодавству о безбедности и здрављу на раду. Стицање одговарајућих компетенција, вештина и умећа за коришћење одговарајућих техничких прописа и стандарда.

садржај теоријске наставе

Улога, значај и врсте техничких прописа у машинству. Место и улога техничких прописа у процесу конструсиања.Стандардизација.Садржај и домен примене.Закон о стандардизацији.Закон о акредитацији.Закон о метрологији.Закон о техничким прописима. Уредбе и други нормативни акти.Техничко законодавство ЕУ.Директиве ЕУ.Појам новог и глобалног приступа.Подручје примене директива новог приступа.Производи који подлежу директивама.Усаглашеност са директивама.Поступак оцењивања усаглашености.Модули.Примена стандарда квалитета.Овлашћена тела.Принципи овлашћивања.Поступак овлашћивања.Овлашћена тела и подуговарање.Координација и сарадња овлашћених тела. СЕ означавање. Принципи СЕ означавања. Производи који се означавају СЕ ознаком.Тржишни надзор.Принципи тржишног надзора.Безбедност машина.Поузданост.Опасност.Ризик.Безбедносне функције машине.Безбедносна заштита.Упутство за употребу.Стратегија за избор безбедносних мера.Оцена ризика.Вредновање ризика.Закон о безбед. и здрављу на раду.

садржај практичне наставе

Примери примене и коришћења различитих врста техничких прописа и стандарда у конструисању. Примери формирања и комплетирања техничке документације за добијање СЕ ознаке за производ. Примери формирања и комплетирања документације за акредитацију лабораторије за испитивање производа. Пример и оцене усаглашености производа. Примери конципирања техничких решења безбедносне заштите машина. Пример израде упутстава за употребу машина, уређаја или инсталација. Примери оцене ризика за машине и машинске системе. Примери комплетирања документације за оцену ризика. У оквиру курса су предвиђене студијске посете следећим институцијама: - Акредитована Лабораторија за Испитивање Машинских Елемената и Система - ЛИМЕС, Универзитет у Београду, Машински факултет; - Завод за интелектуалну својину Републике Србије; - Институт за стандардизацију Републике Србије; - Контролно тело за акртедитацију, Институт Винча.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

- Наставна средства: упутство за примену директива заснованих на новом приступу и на глобалном приступу - Дански технолошки институт (превод) 2006, Директиве ЕУ, Стандарди ЕУ, Стандарди Србије, Закон о стандардизацији, Закон о акредитацији, Закон о метрологији, Закони о техничким прописима. Потребни додатни материјали (handouts, Правилници Републике Србије и др.) дају се на web-страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима студентима могу бити доступни у непосредном контакту. - Компјутерски опремљена учионица, Машински факултет у Београду; - Приступ Интернету; - Лабораторија за Опште машинске конструкције, Универзитет у Београду, Машински факултет; - Акредитована Лабораторија за Испитивање Машинских Елемената и Система - ЛИМЕС, Универзитет у Београду, Машински факултет; - Акредитована Лабораторија за Испитивање моторних возила - ЦИАХ, Универзитет у Београду, Машински факултет;

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 2
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 4

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 10
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

EU Директиве (машине, нисконапонски уређаји, електромагнетнa компатибилност, ХАСАП, АТЕХ, ...); Правилници о безбедности, Републике Србије; Основе техничких прописа, Универзитет у Београду - Машински факултет, Београд 2015.; Технички прописи и стандарди, уџбеник у изради;