Планетарни преносници

ID: 3626
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Митровић М. Радивоје
извођачи: Росић Б. Божидар
контакт особа: Митровић М. Радивоје
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Главни циљ овог предмета за студента је стицање основних знања: • из конструисања подржаног рачунаром, • разумевање основних релација парематара зупчаника и основне зупчасте летве, • формулисање оптимизационoг проблема за планетарни преносник и идентификација критичних елемената,

исход

У току курса, студент стиче: • широк преглед конструисања машинских елемената и преносника, • методoлогију прорачуна планетарних преносника, • стратегију за развој машинских конструкција.

садржај теоријске наставе

1. Стратегија конструисања. Подручје примене. Циљеви конструисања. Анализа конструисања и евалуација. 2. Прелиминарно конструисање, синтеза. Компјутерски подржано конструисање. 3. Спрезање зупчаника, степен спрезања, интерференција и бочни зазор. 4. Зупчаници са унутрашњим озубљењем. Профил зупчаника са унутрашњим озунљењем. Спрезање зупчастог пара са унутрашњим озубљењем. 5. Аксијална и радијална монтажа, интерференца врха профила. 6. Кинематска структура планетарних преносника. 7. Анализа оптерећења- оптерећење настало у току спрезања централног зупчаника и сателита. 8. Тренутна вредност степена искоришћења у току додирног периода и укупна вредност степена искоришћења планетарног преносника. 9. Напони и чврстоћа за зупчаника са спољашњим и унутрашњим озубљењем планетарног преносника. 10. Оптимизација планетарног преносника.

садржај практичне наставе

Састоји се од лабораторијских вежби. Пројекти су главна компонента овог предмета.

услов похађања

Основна знања из машинских елемената и механике. Програмирање у МАТЛАБ-у.

ресурси

Лабораторија за CAD и лабораторија за експериментално истраживање преносника.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 2
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Joseph E. Shigley: "Mechanical Engineering Design", Mc Graw Hill; J.R. "The Geometry of Involute Gears", Springer-Verlag; H. Eschenauer, J. Koski, A. Osyczka: "Multicriteria Design Optimization", Springer-Verlag;