Расподела оптерећења 1 - анализа и синтеза

ID: 3622
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Митровић М. Радивоје
извођачи: Ристивојевић Р. Милета
контакт особа: Митровић М. Радивоје
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

Стицање знања у домену расподеле оптерећења код машинских елемената (зупчаника, лежаја, навојних парова, ланчаника...) у циљу што потпунијег искоришћења расположиве радне способности.Синтетизовање усвојених знања, вештина и умећа са претходно усвојеним знањима. Успостављање корелације између интензитета оптерећења које се преноси, крутости и тачности израде спрегнутих делова у циљу постизања одговарајућег оптерећења.

исход

Студенти ће бити оспособљен да: прати научно-истраживачку литературу из одабране области дате у садржају предмета; самостално решава научно-истраживачке проблеме из те области (формирање одговарајућих аналитичких, нумеричких и експерименталних модела); да самостално или тимски пише научно-истраживачке радове; стечено знање и вештине зна да пренесе другима.

садржај теоријске наставе

Расподела оптерећења код зупчастих парова.Расподела оптерећења код истовремено спрегнутих парова зубаца. Дефинисање аналитичког модела за разматрање расподеле оптерећења. Граничне расподеле оптерећења (равномерна и изразито неравномерна) и стварна расподела оптерећења. Утицајни параметри (услови израде, монтаже и експлоатације, конструкциони, кинематски и радни услови). Анализа утицаја дужине тренутних линија додира на степен равномерности расподеле оптерећења. Дефинисање граничних стања. Утицај величине радног оптерећења, крутости и тачности израде зубаца зупчастог пара на степен равномерности расподеле оптерећења у реалним условима. Утицај расподеле оптерећења на носивост бокова и подножја зубаца. Расподела оптерећења код котрљајних лежаја. Расподела оптерећења на истовремена ангажована котрљајна тела. Дефинисање аналитичког модела расподеле оптерећења. Граничне расподеле оптерећења. Утицајни фактори. Утицај величине радног оптерећење, крутости, радијалног зазора и броја котрљајних тела на карактер расподеле оптерећења. Утицај расподеле оптерећења на радни век и новисовст лежаја.

садржај практичне наставе

У зависности од ужег интересовања кандидата, на располагању су ресурси лабораторија за опште машинске конструкције.

услов похађања

-

ресурси

Лабораторијe за опште машинске конструкције, Универзитет у Београду, Машински факултет; хендаути, презентације, приступ бежичном интернету и интернет презентацији предмета са свим корисним линковима.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 1
рачунски задаци: 3
семинарски рад: 2
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 2

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 25
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Милета Ристивојевић, Радивоје Митровић:Расподела оптерећења - зупчасти парови и котрљајни лежаји - Монографија, Машински факултет 2002.; Карл-Хаинц Декер; Машински елементи, Хансер, Минхен, Беч, 2000.; Р.Митровић, докторска дисертација, Машински факултет, београд 1992; М.Ристивојевић: Докторска дисертација, Машински факултет, београд 1991;