Одабрана поглавља из пропулзије

ID: 3680
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Иванов Д. Тони
извођачи: Иванов Д. Тони
контакт особа: Иванов Д. Тони
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Оспособљавање студената у примени напредних научно-истраживачких техника пројектовања, оптимизације и експерименталног испитивања компоненти реалних пропулзора и анализи њихових перформанси.

исход

Студент који је у стању да препозна одговарајући приступ пројектовању и оптимизацији компоненте пропулзора и усклађивање њиховог рада. Такође, да анализира реалне перформансе пропулзора и да осмисли експеримент и експерименталну поставку за испитивање.

садржај теоријске наставе

Настава почиње са општим уводом у методе и технике прорачуна и оптимизацији реалних пропулзора и њихових енергетских компоненти. Након тога настава је прилагођена теми докторске дисертације истраживача.

садржај практичне наставе

Практична настава прати изложено градиво.

услов похађања

Основна знања из механике флуида и термодинамике.

ресурси

Одговарајућа литература и софтверски алати.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

J. D. Mattingly, Aircraft Engine Design, Second Edition, AIAA Education Series, N.Y., 2003; R. D. Flack, Fundamentals of Jet Propulsion with Applications, Cambridge University Press, 2005; J. H. Horlock, Axial Flow Turbines, Robert E. Krieger publishing CO., 1985; Одабрани научни чланци и радови са конференција;