Технологија заваривања

ID: 1445
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милошевић З. Ненад
извођачи: Бакић М. Гордана, Милошевић З. Ненад, Поповић Д. Оливера, Прокић-Цветковић М. Радица, Седмак С. Александар
контакт особа: Милошевић З. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Разумевање основних принципа израде технологијe заваривања као прописаног тока активности које треба следити приликом израде сваког завареног споја у конструкцији. Упознавање студената са техникама избора материјала, припреме, термичког циклуса заваривања, начина обезбеђења и контроле квалитета заваривања и евентуалним накнадним активностима, накнадној термичкој обради. Разумевање и израда примера технологија заваривања. Развој самосталног рада израдом и презентацијом изабраних семинарских радова.

исход

Похађањем предмета студент овладава основним вештинама и принципима за израду технологије заваривања за конкретан случај. Теоријска разматрања, као и рачунски примери омогућавају студенту да овлада свим потребним принципима технологије заваривања потребним за израду различитих типова заварених спојева. Упознавање студената са постојећим савременим стандардима и препорукама из дате области и развој критичког начина размишљања у погледу истих.

садржај теоријске наставе

Увод у основне принципе технологије заваривања. Дефинисање претходне спецификације технологије заваривања (ПСТЗ). Квалификација технологије заваривања (КТЗ). Спецификација технологије заваривања (СТЗ) - анализа документа који су дефинисани стандардом а потребно је да садржи податке о произвођачу, основном материјалу, поступку и положају заваривања, припреми споја, жлеба и ивица жлеба, техници заваривања, додатном материјалу, свим параметрима заваривања, температури предгревања и међуслојној температури... Термичка обрада након заваривања. Редослед заваривања. Квалификација заваривача - анализа стандарда ЕН 287-1 који обухвата принципе на којима се заснива испитивање стручне оспособљености заваривача за заваривање челика топљењем...

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе са примерима задатака из технологије заваривања. Израда претходне спецификације технологије заваривања - примери обухватају различите врсте и дебљине основног материјала, поступка и положаја заваривања. Израда задатака из квалификације технологије заваривања - примери обухватају различите врсте и дебљине основног материјала, поступка и положаја заваривања, као и начин квалификације. Презентација и одбрана изабраних семинарских радова.

услов похађања

неопходни: Машински материјали 1,2,3; Основе заваривања Б (М); Металургија заваривања

ресурси

[1] Писани изводи са предавања (handouts)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 55
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Радаковић, З., Калаба, Д., Седмак А., 2016. Технологија заваривања: практикум, Машински факултет Београд.; Прокић Цветковић Р., Поповић, О., 2019. Металургија заваривања, Машински факултет Београд. ; Поповић, О., Прокић Цветковић, Р., 2020. Поступци заваривања, Машински факултет Београд. ; Милошевић Н., Изводи са предавања, електронско издање, Машински факултет Београд. ;