Базе података

ID: 7026
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радојевић Љ. Слободан
извођачи: Радојевић Љ. Слободан
контакт особа: Радојевић Љ. Слободан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Полазник курса мора оперативно да влада свим деловима SQL-a. Ефикасна употреба процедура и функција као основног апликативног дела у SQL-у. Мора бити упознат са закључавањем и трансакцијама. Већ од половине курса студент ће бити оспособљен да добијен query проследи апликацији на обраду.

исход

Завршеним курсом студент има способност да оформи и контролише базу податакау свим видовима рада на апликацији.

садржај теоријске наставе

1. Релациони модел података. 2. Кључеви. Нормализације. 3. Релациона алгебра. 4. DBMS, DDL, DML, SQL. 5. Претраживање и једнорелациони упит. 6. Упити спајања. Значај кључева. 7. Ажурирање табела. 8. Апликативни SQL. 9. Окидачи, погледи, апликација у SQL-у. 10. Студија случаја.

садржај практичне наставе

1. CREATE. 2. Повезивање табела. Интегритет. 3. Нормализација и њен утицај на тебеле. 4. ALTER. UPDATE. 5. SELECT. 6. Студија случаја 1. 7. PROCEDURE. 8. Студија случаја 2. 9. Унос, исправка, преглед, брисање. Закључавање. 10. Студија случаја 3.

услов похађања

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 70
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Applied Mathematics for Databases Professionals, Lex de Haan, Toon Koppelaars; Uvod u relacione baze podataka, Gordana Pavlović-Lažetić; An Introduction to Relational Database Theory, Hugh Darwen; Database Systems: The Complite Book, Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom; Relacione baze podataka, Suad Alagić;