Примена софтвера у основама физике

ID: 7010
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Трифковић М. Зоран
извођачи: Васић-Миловановић И. Александра, Илић Т. Јелена, Јовановић В. Јасмина, Павловић П. Вера, Трифковић М. Зоран
контакт особа: Трифковић М. Зоран
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 3
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за физику и електротехнику

извођења

  • 2. семестар, позиција 5

циљ

Познавање и разумевање основних физичких појмова и законитости на којима се заснива машинско инжењерствo. Упознавање са аспектима практичне примене ових законитости. Развијање вештине математичког формулисања и решавања проблема у оквиру једноставних примера из инжењерске праксе и свакодневног живота, применом основних физичких закона и релација. Упознавање са применом одређених Интернет платформи и појединих софтвера у анализи примера из физике. Овладавање савременим методама за обраду резултата мерења.

исход

Поред ставки наведених у оквиру циља предмета, у коначном исходу се очекује и способност: 1) међусобног повезивања различитих наставних целина у оквиру предмета и сагледавања општих физичких принципа унутар различитих подобласти; 2) логичког и критичког размишљања у приступу природно-техничким појавама; 3) коришћења метода прорачуна у оквиру конкретних примера; 4) примене софтверског пакета у решавању задатака из физике и у анализи физичких појава, 5) самосталног и тимског експерименталног рада, нарочито у погледу обраде резултата мерења и процене мерне несигурности.

садржај теоријске наставе

Основни закони кретања и закони одржања, са посебним освртом на осцилаторно кретање. Релације између рада и промене одређених облика енергије. Прогресивни механички таласи, таласни притисак, принцип суперпозиције таласа, стојећи таласи и појам сопствених фреквенција ограничене средине, са посебним разматрањем звучних таласа и појаве резонанције. Електромагнетни таласи и карактеристике оптичког спектра. Основе геометријске оптике. Таласна оптика: суперпозиција, интерференција, дифракција и поларизација светлости. Основе квантне физике: топлотно зрачење, квантна хипотеза, честична природа светлости, Де Брољеви таласи, модели атома, принцип рада ласера као оптичких квантних генератора. Основни појмови у метрологији. Изражавање резултата мерења и мерне несигурности. Најчешће коришћени мерни уређаји у физичко-техничким мерењима. Укључивање интерактивног рада путем одређених Интернет платформи.

садржај практичне наставе

Примери презентовани током предавања, примери анализирани на часовима рачунских вежби, примери обрађени на лабораторијским вежбама. Применa програма МАТЛАБ у решавању задатака из физике и у илустровању међусобне зависности физичких величина. Предвиђена је и примена софтверског пакета Origin у обради резултата мерења и као подршка теоријској настави у графичкој презентацији различитих физичких законитости.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/ модула.

ресурси

Писани изводи са предавања. Збирка решених испитних задатака из физике (аутори: Ј.Илић, З.Трифковић, Ј.Јовановић, А.Васић, В.Павловић; Машински факултет, Београд, 2016.). Практикум лабораторијских вежби из Физике и мерења (В. Павловић, Ј. Илић, А. Васић-Миловановић, Ј. Јовановић, З. Трифковић, Машински факултет, Београд, 2018.). Предавања из физике (В.Георгијевић са сарадницима, Технички факултети Универѕитета у Београду, Европска Комисија, Директорат за образовање и културу, ТЕМПУС пројекат број ЦД_ЈЕП-16123-2001, Београд, 2005). Аничин Божидар, Предавања из физике 1, Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд, више издања.; Жижић Олга, Предавања из физике 2, Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд, више издања.; Жижић Олга, Физика - збирка решених задатака, Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд, више издања.; Halliday D., Resnick R., and Walker J., Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons, 2001; Searway R., Beichner R., Jeweet J., Physics for Scientists and Engineers, Fifth Edition, Editor: John Vondeling, Thomson Learning Inc., 2000;

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 6
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 45
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Писани изводи са предавања; Збирка решених испитних задатака из физике (аутори: Ј.Илић, З.Трифковић, Ј.Јовановић, А.Васић, В.Павловић; Машински факултет, Београд, 2016.); Практикум лабораторијских вежби из Физике и мерења (В. Павловић, Ј. Илић, А. Васић-Миловановић, Ј. Јовановић, З. Трифковић, Машински факултет, Београд, 2018.); Предавања из физике (В.Георгијевић са сарадницима, Технички факултети Универзитета у Београду, Европска Комисија, ТЕМПУС пројекат број ЦД_ЈЕП-16123-2001, Београд, 2005). ;