Вера П. Павловић

др Вера П. Павловић, ванредни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 421
мејл адреса: vpavlovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Петак: од 13 до 15 h, у кабинету 421

предмети

истраживачка област

Шира истраживачка област се односи на физику кондензованог стања и физику материјала. У оквиру тога, бави се развојем нових мултифункционалних материјала, првенствено на бази перовскита (прахови добијени различитим методама синтезе, синтеровани материјали, филмови и нанокомпозити), теоријском и експерименталном анализом међузависности структуре и својстава материјала, тумачењем фундаменталних физичких и физичко-хемијских процеса релевантних за добијање материјала унапред задатих својстава, радом на оптимизацији постојећих метода синтезе са становишта одређивања минималног подскупа параметара структуре који у највећој мери утичу на електрична и фероелектрична својства материјала, као и радом на развоју и примени нових метода добијања и карактеризације фероелектричних материјала. Највећи део досадашњих истраживања се односио на теоријску и експерименталну анализу међузависности структуре и својстава: а) код материјала на бази механички активираног или допираног баријум-титаната, стронцијум-титаната и баријум-стронцијум-титанатне керамике, активираног MgО-TiO2 i TiO2-Fe2O3 система, као и ZnO i ZnO-Fe2O3 система и сл., б) код BaTiO3/α-Fe2O3 core/shell композитних материјала, в) код нанокомпозитних материјала са механички активираним праховима, г) нанокомпозита на бази функционализованих вишеслојних угљеничних нанотуба, д) недопираних и допираних титан-диоксидних наноструктура добијених механичком активацијом или методом анодизације, е) редукованог графен-оксида, ф) хибридних филмова и наноструктура базираних на биополимерима укључујући и њихову функционализацију неорганским наночестицама итд. У оквиру структурних испитивања, доминантно се бави квалитативном и квантитативном анализом резултата различитих спектроскопских метода, као нпр. анализом Раман спектара и инфрацрвених (IC) спектара, рендгенских дифракционих и XPS спектара (X-ray Photoelectron Spectroscopy), спектара добијених електронском парамагнетном резонанцијом (EPR), спектара који се односе на диференцијалну термијску анализу (DTA) и диференцијалну скенирајућу калориметрију (DSC) итд. У погледу анализе својстава материјала, првенствено се бави испитивањем диелектричних и фероелектричних својстава, као и импеданс-анализом, мада се део истраживања односио и на испитивање механичких својстава методом динамичко-механичке анализе (DMA), наноидентацијом и сл., као и на испитивање опто-електронских својстава.

образовање, стручна спрема

Диплома Физичког факултета Универзитета у Београду. Магистратура из области науке о материјалима, у оквиру Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду. Докторат Физичког факултета Универзитета у Београду.

публикације, признања, награде

Из успешне сарадње са низом научних институција у Србији, као и са неколико научних институција у иностранству, произашла су два патента и већи број радова који су објављени у међународним и домаћим часописима или саопштени на конференцијама (преко 65), а од тога 32 рада у међународним часописима са SCI листе: 5 радoвa у међународним часописима изузетне вредности - М21а, 10 радова у врхунским међународним часописима - М21, 11 радова у истакнутим међународним часописима - М22 и 6 радова у међународним часописима из категорије М23. Радови из категорије М20 су цитирани више од 220 пута у еминентним часописима са SCI листе, уз вредност Хиршовог (Hirsch) индекса 10. За иновације и примену резултата истраживања из области електро-керамичких материјала, заједно са колегама из истраживачког тима је 2000. год. награђена Златном медаљом од стране Савеза проналазача Београда, а 2002. год на 22. традиционалној и 3. међународној изложби проналазака и нових технологија награђена је специјалним признањем са златном медаљом.

чланства у научним и стручним организацијама

Током своје научно-наставне активности, учествовала је у реализацији три национална и два међународна научно-истраживачка пројекта, а током 2015., 2017. и 2018. год. је имала службени боравак у институцији North Carolina Central University (Durham, USA), у оквиру истраживачког центра NASA - CREST (NASA University Research Center, Center for Research Excellence in Science & Technology), где се бавила истраживањима из области полимерних нанокомпозита, нанотехнологија, нано- и микро-керамичких материјала. Ангажована је као регионални едитор (за Европу) међународног научног часописа Science of Sintering, који припада категорији М22. Члан је Српског керамичког друштва, као и истраживачког тима Центра за истраживање података и биоинформатику (ЦИПБ), организованог у оквиру Универзитета у Београду.