Пројекат идеје докторске дисертације

ID: 3694
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: .
извођачи:
контакт особа: .
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 30
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Циљ Пројекта идеје доктораске дисератције је да се студент кроз систематизацију истраживања спроведних у оквиру предмета Истраживање и публиковање I-III припреми за пријаву докторске дисертације.

исход

Након одбрањеног Пројекта идеје докторске дисертације студент је способан да: - Изврши преглед истраживања која се односе на одређену научну тему, - Критички и саморитички разматра различита решења, - Препозна и формулише проблем у одређеној ужој научној области, - Дефинише могуће правце истраживања у решавању препознатих проблема, - Јавно саопштава резултате свог рада и брани своје ставове у вези са датом темом.

садржај теоријске наставе

Пројекат идеје докторске дисертације припрема се у договору са потенцијалним ментором. Студент је у обавези да припреми писани материјал Пројекта идеје докторске дисертације. Пројекат идеје докторске дисертације обавезно садржи: - Уводна разматрања са кратким описом теме и актуелности истраживања у ужој научној области; - Преглед коришћене литературе, односно преглед резултата истраживања других аутора из области дисертације, а који су објављени у научним часописима; - Опис предмета истраживања; - Полазне хипотезе, односно претпоставке од којих се полази приликом формирања концепта истраживања; - Методе истраживања - експерименталне (мерења у лабораторијским условима уз коришћење одговарајуће методологије или мерења на реалним објектима), нумеричке (уз верификацију постављеног модела), статистичке (обрада података прикупљених кроз статистичко истраживање на одговарајућем узорку), економске методе, методе оптимизације и сл. - Очекиване резултате истраживања и очекивани научни допринос, са обрзложењем; - Закључна разматрања; - Списак коришћене литературе. Након прихватања достављеног писаног Пројекта идеје од стране ментора, Катедра формира Комисију за оцену Пројекта идеје докторске дисертације, након чега се одређује термин усмене презентације и одбране Пројекта идеје докторске дисертације пред Комисијом. Комисију чине 3 члана из редова наставника. По завршеној презентацији, чланови Комисије подносе писани извештај, који се прилаже уз одговарајућу испитну пријаву.

садржај практичне наставе

Дефинише се у зависности од уже научне области и оквирне теме докторске дисертације.

услов похађања

Положени сви остали предмети предвиђени курикулумом студијског програма Докторске студије - Машинско инжењерство

ресурси

Одоварајућа научна и стручна литература; одговарајући програмски пакети; одговарајућа лабораторијска опрема и сл.

фонд часова

укупан фонд часова: 300

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 300

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 0
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Актуелна литература (монографије, уџбеници, часописи, зборници радова о остала библиотечка литература) из области теме докторске дисертације.;