Аеродинамика ротора хеликоптера

ID: 3678
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Сворцан М. Јелена
извођачи: Сворцан М. Јелена
контакт особа: Сворцан М. Јелена
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Спознавање, савладавање и имплементирање адекватних метода за пројектовање оптималног ротора хеликоптера (или друге беспилотне вишероторске летелице). У зависности од теме истраживања студента, биће разматране конструкције различитих димензија и намена које раде у различитим радним условима. Током курса могуће је коришћење већег броја заступљених програмских језика и пакета.

исход

Препознавање најзначајнијих параметара ротора и моделирање његовог опструјавања. Одабир и рационално разумевање нумеричких метода као и потребних граничних услова. Самостални рад у виду нумеричког решавања непознатих величина струјног поља и анализа добијених резултата. Рад у различитим областима истраживања - примењена математика, програмирање, прорачунска аеродинамика, оптимизација, итд. и њихово спрезање.

садржај теоријске наставе

Опште карактеристике струјног поља око ротора; Једнодимензиона теорија заснована на законима одржања; Опструјавање лопатица; Теорија елемента лопатице; Вртложне методе; Комбиновани модели; Методе прорачунске механике флуида; Ротор у лебдењу; Ротор у вертикалном лету; Ротор у прогресивном лету; Оптимизација геометријских карактеристика ротора.

садржај практичне наставе

Прорачун струјног поља око ротора хеликоптера ближе дефинисан у складу са одабраном темом истраживања.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета.

ресурси

Учионица, пројектор, рачунар (лаптоп), прорачунски алати, аеротунел.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Leishman G: Principles of Helicopter Aerodynamics. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.; Seddon J: Basic Helicopter Aerodynamics. BSP Professional Books, Oxford, 1990.; Prouty RW: Helicopter Performance, Stability, and Control. Krieger Publishing Company, Malabar, 2002.; NASA/TM-2018-219758, Wind Tunnel and Hover Performance Test Results for Multicopter UAS Vehicles. NASA, Moffett Field, 2018.; Ferziger JH, Perić M: Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2002.;