Одабрана поглавља из конструисања Б

ID: 3648
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мишковић З. Жарко
извођачи: Мишковић З. Жарко
контакт особа: Мишковић З. Жарко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Стицање напредних знања у циљу разрађивања варијантноих конструкционих решења и избора оптималних са техно-економског и еколошки-енергетског аспекта. Основни технички показатељи су радни век у области малоциклусног и вишециклусног замора и поузданост.

исход

Студенти ће бити оспособљен да: прати научно-истраживачку литературу из одабране области дате у садржају предмета; самостално решава научно-истраживачке проблеме из те области (формирање одговарајућих аналитичких, нумеричких и експерименталних модела); да самостално или тимски пише научно-истраживачке радове; стечено знање и вештине зна да пренесе другима.

садржај теоријске наставе

Фазе у процесу конструисања. Дефинисање извршиоца елементарних, парцијалних и општих функција. Формирање варијантних решења и њихово вредновање са техно-економског аспекта. Избор компромисног решења. Варијантне конструкције. Животни циклус производа. Унификација и типизација. Мерни ланци. Прописи и регулативе у процесу конструисања. Упознавање са основним појмовима и регулативама везаним за процесе конструисања у машинству. Неопходност придржавања регулатива. Оцењивање усаглашеноси. Хармонизовани стандарди. ЦЕ означавање производа. Пласирање производа на тржиште. Судови под притиском. Судови дебелих и танких зидова. Радни напони. Термичко напрезање. Критични напони у статичким условима. Избор заварених спојева са аспекта међусобног положаја делова који се спајају. Типови угаоних и сучеоних шавова (облици и димензије) и домен њихове примене. Понашање конструкција у области малоциклусног замора. Понашање конструкције у области вишециклусног замора. Конструисање заварених конструкција. Лаке конструкције. Технологичност у процесу конструисања.

садржај практичне наставе

Није предвиђен практичан рад са студентима у лабораторијским условима. Уместо тога ће студентима бити приказани реални примери из домена конструисања. Варијантна конструкциона решења. Конструисање типизираних делова. Извршиоци елементарних и парцијалних функција. Формирање и прорачун мерних ланаца. Примена прописа и регулатива у процесу конструисања. Израда рачунских задатака из области Судови под притиском. Пример конструисања при малоциклусном замору. Димензионисање извршиоца елементарних функција. Одређивање радног века. Прорачун заварених конструкција. Прорачун лаких конструкција. Конструисање са аспекта израде и монтаже.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Лабораторија за опште машинске конструкције, Универзитет у Београду, Машински факултет; хендаути, презентације, приступ бежичном интернету и интернет презентацији предмета са свим корисним линковима.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 45
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Огњановић М.: "Конструисање машина", Машински факултет, Београд, 2000;; Карл-Хаинц Декер; Машински елементи, Хансер, Минхен, Беч, 2000.; Орлов П.: Основи конструисања , Mашиностоение, Москва, 1980; С. Верига: Машински елементи 1, Машински факултет, Београд, 1990.; Основе конструисања - збирка решених задатака, Машински факултет, Београд 2017.;