Методе испитивања структура

ID: 3516
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Маринковић Б. Александар
извођачи: Маринковић Б. Александар, Огњановић Б. Милосав
контакт особа: Огњановић Б. Милосав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Увођење студената у методологију научноистраживачког рада применом експерименталних метода. Упознати студенте докторских студија са врстама, процедурама примене и обрадом резултата лабораторијских и експлоатационих испитивања структура машинских система. Обучити их у припреми и извођењу експеримената и коришћењу резултата испитивања.

исход

Студент докторских студија који је овладао применом експерименталних метода (лабораторијских и експлоатационих), обрадом резултата и коришћењем ових резултата. Спреман је за извођење експеримената у оквиру истраживачких пројеката, припреме научних радова и за извођење експеримената за израду докторске дисертације.

садржај теоријске наставе

Увод: Место, улога и значај експерименталних резултата у компарацији са аналитичким и нумеричким. Методе мерења физичких величина у чврстим структурама (деформација, напона, оптерећења,....). Методе експерименталних испитивања машинских система у експлоатацији (припрема, организација и вођење експеримената). Методе лабораторијских испитиванја структура без разарања. Методе испитивања до разарања (испитивање на замор модела и реалних компонената машинских система - примери и специфичности). Статистичка обрада резултата испитивања на замор. Испитивање поузданости компонената машинских система. Испитивање вибрација и буке компонената машинских система. Фреквенцијска анализа измерених вибрација и буке. Дијагностика стања у машинским системима.

садржај практичне наставе

Рад у лабораторији. Припрема испитивања, реализација испитивања. Обрада резултата. Израда семинарског рада. Одбрана семинарског рада.

услов похађања

нема услова

ресурси

Лабораторија за испитивање зупчаника и зупчаних преносника. Лабораторија за вибрације и буку компонената машинских система.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 6
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 6

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 20
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Даница Јосифовић: Експериментална истраживања машинских конструкција, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2000.; Преведени материјали за аквизицију података "NI Lab-View", 2023.;