Погон ракета

ID: 0689
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Елек М. Предраг
извођачи: Елек М. Предраг
контакт особа: Елек М. Предраг
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Упознавање студената са основама прорачуна перформанси ракетних мотора. Упознавање студената са основама конструисања ракетних мотора са течним и чврстим горивом, као и специјалних агрегата течних ракетних мотора. Основи управљања вектором потиска ракетних мотора. Увод у методе испитивања ракетних мотора.

исход

После успешно завршеног курса студенти би требало да буду оспособљени да: - дефинишу параметре перформанси ракетних мотора, - самостално прорачунају главне елементе конструкције ракетних мотора са чврстом погонском материјом, - анализирају све подсистеме ракетног мотора са течним погонским материјама, - разумеју различите концепте система за управљање вектором потиска ракета, - примене стечена знања у домену експерименталног рад на испитивањима ракетних мотора.

садржај теоријске наставе

1. Перформансе ракетних мотора с чврстим погонским материјама (Основи сагоревања чврстих ракетних горива; једначина притиска у чврстом ракетном мотору; стабилност притиска; потисак ракетног мотора) 2. Перформансе ракетних мотора с течним погонским материјама (Основи сагоревања течних ракетних горива; карактеристична дужина и време пребивања; припаљивање; бризгаљке) 3. Пренос топлоте у ракетним моторима (Основи преноса топлоте у ракетним моторима; термичка заштита; хлађење течних ракетних мотора) 4. Конструкција ракетних мотора са чврстим горивом (Основи конструкције чврстих ракетних мотора; управљање вектором потиска; конструкција млазника; конструкција коморе; конструкција пуњења) 5. Конструкција ракетних мотора са течним горивом (Основи конструкције течних ракетних мотора; конструкција коморе; турбопумпни системи напајања; системи за пресуризацију резервоара; системи УВП); 6. Испитивање ракетних мотора(Истраживачка, развојна и верификациона испитивања)

садржај практичне наставе

1. Перформансе ракетних мотора с чврстим погонским материјама (Примери прорачуна; упознавање са програмским пакетом BALIST) 2. Перформансе ракетних мотора с течним погонским материјама(Примери прорачуна; упознавање са програмским пакетом COMBUS) 3. Пренос топлоте у ракетним моторима(Прoрачун термичке заштите ракетног мотора са чврстим горивом; Прорачун хлађења коморе ракетног мотора са течном погонском материјом) 4. Конструкција ракетних мотора са чврстим горивом (Примери прорачуна конструкције) 5. Конструкција ракетних мотора са течним горивом (Примери прорачуна подсистема)

услов похађања

Положени испити из предмета (пожељно): Основи погона пројектила, Термодинамика Б

ресурси

1. Елек, П.: Погон ракета - скрипта са предавања, Mашински факултет у Београду, Београд, 2012. 2. Благојевић, Ђ.: БАЛИСТ - Програм за прорачун перформанси ракетних мотора са чврстим горивом, Београд, 1998.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 3
семинарски рад: 3
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Јауковић, Ђ.: Основи ракетне технике; Део I: Ракетни погон, Војна академија копнене војске ЈНА, 1972.; Jојић, Б., Благојевић, Ђ., Пантовић, А., Милосављевић, В.: Приручник за пројектовање сондажних ракета. Том II: Погонска група, САРОЈ, Београд, 1978.; Sutton, G.P., Biblarz, O.: Rocket propulsion elements, 7 ed, John Wiley and Sons, 2001.; Hill, P., Peterson, C.: Mechanics and Thermodynamics of Propulsion, Pearson, 2010.;