Аутоматско оружје

ID: 1386
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јевтић Т. Дејан
извођачи: Јевтић Т. Дејан
контакт особа: Јевтић Т. Дејан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Упознавање студената са основним елементима функције аутоматског оружја. Формирање система диференцијалних једначина које описују кретање елемената механизама аутоматског оружја током циклуса рада аутоматике. Проучавање метода решавања наведених диференцијалних једначина. Прелиминарно пројектовање различитих система аутоматског оружја.

исход

Овладавање прорачуном основних параметара који карактеришу функцију појединих система аутоматског оружја. Стицање способности да се креира сопствени софтверски алат за прелиминарно пројектовање аутоматског оружја. Осопособљеност за пројектовање појединих елемената система аутоматике и оптимизацију функције различитих типова аутоматског оружја.

садржај теоријске наставе

Силе које делују на делове аутоматског оружја. Типови аутоматског оружја. Системи забрављивања затварача и механичка сигурност. Анализа функције чауре при опаљењу метка. Анализа диференцијалних једначина кретања елемената механизама аутоматског оружја при непокретном оружју и при покретном оружју и методе њиховог решавања. Карактеристике кретања чланова механизама аутоматског оружја. Одређивање преносног односа и коефицијента корисног дејства механизама који се примењују у конструкцији аутоматског оружја. Удари у механизмима аутоматског оружја. Кретање делова аутоматике под дејством опруга. Прелиминарно пројектовање аутоматског оружја: системи на принципу трзања затварача (слободно трзање затварача, трзање затварача са ранијим опаљењем, одложено трзање затварача, трзање забрављеног затварача), системи који користе енергију трзања (кратко трзање цеви, дуго трзање цеви), системи који користе енергију барутних гасова (повратници са дугим ходом клипа, повратници са кратким ходом клипа, директно дејство барутних гасова).

садржај практичне наставе

Прорачун сила које делују на делове аутоматског оружја. Системи забрављивања затварача. Анализа функције чауре при опаљењу метка. Методе решавања диференцијалних једначина кретања елемената механизама аутоматског оружја при непокретном оружју и при покретном оружју. Карактеристике кретања чланова механизама аутоматског оружја. Одређивање преносног односа и коефицијента корисног дејства механизама који се примењују у конструкцији аутоматског оружја. Удари у механизмима аутоматског оружја. Кретање делова аутоматике под дејством опруга. Прелиминарно пројектовање аутоматског оружја: системи који користе енергију трзања (слободно трзање затварача, трзање затварача са ранијим опаљењем, успорено трзање затварача, одложено трзање затварача), системи који користе енергију барутних гасова (системи ударног типа, системи са подизачем, ширење барутних гасова, прекинуто одвођење барутних гасова).

услов похађања

Пожељно - положен испит из предмета Конструкција класичног наоружања.

ресурси

1. Мицковић Д.: Скрипте са предавања - Аутоматско оружје, ДВЛ

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 7
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 1
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Automatic Weapons - Engineering Design Handbook, US Army Materiel Command Pamphlet 706-260, 1970; Васиљевић, М.: Аутоматско оружје, ТШЦ КоВ ЈНА, Загреб, 1970, КДА;