Композитне конструкције

ID: 0639
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Динуловић Р. Мирко
извођачи: Динуловић Р. Мирко
контакт особа: Динуловић Р. Мирко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

1.Упознавање студената са савременим методама прорачуна чврстоће композитних елемената структуре летелице, њихове примене у решавању практичних проблема, као и са методама за експериментално испитивање чврстоће композитних елемената. 2. Упознавање студената са специфичностима лаких танкозидних структура и применом савремених композитних материјала. 3. Упознавање студената са савременим компјутерским методама пројектовања и анализе понашања ваздухопловних композитних структура."

исход

На крају курса студенти би требало да буду у могућности да: 1. Полазећи од механичких карактеристика влакана и матрице израчунају еластичне коефицијенте композитне ламине. 2. Израчунају носивост композитне ламине применом критеријума Хила, Ву-а, и Тсаи-а 3. Применом Класичне теорије ламината одреде напонско деформационо стање у композитном ламинату за задато спољашње оптерећење 4. Ефикасно користе комерцијални софтвер за прорачун чврстоће компзитних конструкција у ваздухопловству

садржај теоријске наставе

Основне дефиниције. Карактеристике влакана и полимера за матрице. Форме тканина. Процеси фабрикације. Процес полимеризације у аутоклаву. Специфичности композитних материјала. Моделирање еластичног понашања композитног материјалa. Раванско стање напона. Главни напони и главне деформације ламине. Трансформације тензора напона и деформацфија. Температурске деформације композитног материјала. Деформације композита с обзиром на промене влажности. Карактеристични модови лома композитног материјала и критеријуми чврстоће. Кирхофова и Миндлинова теорија плоча. Усмерења појединих слојева и ефективне механичке карактеристике ламаната. Композитне греде. Ефективна аксијална и флексиона крутост танкозидне композитне греде. Интерламинарни напони. Извијање елемената од композита. Деламинација, Структурална анализа композизтних структура методом коначних елемената.

садржај практичне наставе

У практичном делу наставе демонстрира се примена изложених теоријских закона. Анализирају се и решавају карактеристични нумерички примери из наведених области. Практични рад студената реализује се, кроз обавезне вежбе, израду пројекта уз обавезну употребу рачунара за моделирање и анализу .Студентима су доступне писане белешке професорових предавања, задаци за вежбу и тестови за проверу знања

услов похађања

Препорука Теорија еластичности, Прорачун структура летелица

ресурси

Предавања у електронској форми, показни филмови и компјутерске симулације доступни после часа, интернет ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Композитне Конструкције, Мирко Динуловић (скрипта са предавања, теорија и решени примери) 2007;