Отпорност материјала

ID: 1192
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Анђелић М. Нина
извођачи: Анђелић М. Нина, Балаћ М. Игор, Буљак В. Владимир, Милошевић-Митић О. Весна, Петровић С. Ана
контакт особа: Анђелић М. Нина
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за отпорност конструкција

извођења

  • 2. семестар, позиција 4

циљ

Циљ предмета је да се студенти упознају са појмовима напона и деформација, релевантним карактеристикама материјала, као и са геометријским карактеристикама попречног пресека. Само језгро ове материје односи се на одређивање напона и деформација елементарних врста напрезања (напрезање у подужном правцу, увијање, савијање). Посебна пажња се посвећује интерпретацији физикалности проблема.

исход

Савладавањем студијског програма овог предмета студент стиче следеће способности: овладавањe методaма, поступцима и процесима истраживања; темељно познавање и разумевање појмова дисциплине Теорије чврстоће; решавањe конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака; повезивањe основних знања из различитих области са циљем даље примене у пракси, као и за коришћењe рачунарских програма.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава. Увод. Веза сила и деформација. Облик тела. Геометријске карактеристике попречних пресека. Главни моменти инерције и елипса инерције. Врсте сила. Појам напона и деформације. Услови равнотеже у попречном пресеку. Напрезање у подужном правцу: услови рaвнотеже, утицај темепратуре, идеални облик. Појам статичке неодређености. Метода сила. Анализа стања напона и дилатација у косом пресеку подужно напрегнутог штапа. Коњуговани напони. Равно стање напона. Смицање. Увијање: услови равнотеже, угао увијања, напон смицања и димензионисање, идеални облик, статички неодређени проблеми. Савијање: увод; чисто савијање: услови равнотеже, отпорни момент, нормални напон; савијање силама: напон смицања, идеални облик савијене греде, стандардни профили; деформације при савијању.

садржај практичне наставе

Практична настава: задаци који се односе на израчунавање геометријских карактеристика попречних пресека (моменти инерције); израчунавање напона и деформација при основним напрезањима конструктивних елемената: подужно напрезање (утицај механичких сила и температуре, нормални напон, појам статичке неодређености, план померања), увијање (напони смицања, угао увијања, димензионисање према дозвољеном напону и дозвољеном релативном углу увијања), чисто савијање и савијање силама (расподела нормалних напона и напона смицања по попречном пресеку носача, стандардни профили, деформације на гредама са препустима и зглобовима). Консултације и самостална израда задатака из ових области.

услов похађања

Услов је дефинисан курикулумом студијског програма.

ресурси

1. Н. Анђелић, М. Милованчевић: Отпорност материјала, Основни уџбеник, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2019. 2. М. Милованчевић, Н. Анђелић, В. Милошевић Митић, М. Дуњић, Д.Ружић, Р.Чукић: Таблице из Отпорности материјала, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2021.г. 3. А. Петровић, М. Милованчевић, М. Дуњић: Отпорност материјала-Збирка задатака са детаљним упутствима за њихово решавање, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2022.г.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 14
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 15

литература

Н. Анђелић, М. Милованчевић: ''Отпорност материјала'', Основни уџбеник, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2019.; М. Милованчевић, Н. Анђелић, В. Милошевић-Митић, М. Дуњић, Д.Ружић, Р.Чукић: "Отпорност материјала - Таблице", Помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2015; А. Петровић, М. Милованчевић, М. Дуњић: Отпорност материјала-Збирка задатака са детаљним упутствима за њихово решавање, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2022.г.;