Конструкција пројектила

ID: 1138
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Елек М. Предраг
извођачи: Елек М. Предраг
контакт особа: Елек М. Предраг
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Основни циљ предмета је да студент схвати значај, основне концепте и методе конструисања пројектила, као интегралног дела науке о системима наоружања. Студент треба да разуме кључне идеје о врстама и намени пројектила, сигурности при употреби и механизмима њиховог дејства.

исход

Студент добија савремена знања о главним типовима пројектила (разорни, пробојни, специјални) и основама њиховог пројектовања. Студент овладава методама прорачуна појединих врста пројектила и њихових елемената.

садржај теоријске наставе

1. Увод у конструкцију пројектила. Основи сигурности пројектила у току кретања у цеви оруђа. Напрезање елемената пројектила при кретању кроз цев оруђа. 2. Разорни пројектили. Парчадно дејство. Број, појединачна маса и облик парчади. Изглед и правац снопа. Балистика парчади. Ефикасност и специфична ефикасност пројектила парчадног дејства. Рушеће дејство. 3. Пројектили са кумулативним експлозивним пуњењем. Теоријске основе кумулативног ефекта. Хидродинамичка теорија. Misznay-Shаrdin-ов ефекат. 4. Панцирни пројектили. Утицај механичких карактеристика пројектила и оклопа на процес пробијања. 5. Пројектили специјалне намене. Конструктивне особености пројектила специјалне намене. Димни пројектили. Осветљавајући пројектили. Пројектили запаљивог дејства. Аеросолни пројектили.

садржај практичне наставе

1. Увод у конструкцију пројектила Сигурност пројектила у току кретања у цеви оруђа. Напрезање елемената пројектила при кретању кроз цев оруђа. Одабрани задаци. 2. Разорни пројектили Парчадно дејство. Број, појединачна маса и облик парчади. Балистика парчади. Ефикасност и специфична ефикасност пројектила парчадног дејства. Примери 3. Разорни пројектили Мере за повећање парчадног ефекта пројектила. Рушеће дејство. Примери. 4. Пројектили са кумулативним експлозивним пуњењем. Примери. 5. Семинарски рад - Израда семинарског рада са темом која се одређује по договору са студентом. 6. Панцирни пројектили Утицај механичких карактеристика пројектила и оклопа на процес пробијања. Примери. 7. Панцирни пројектили Пробојност панцирних пројектила. Анализа одабраних примера.

услов похађања

Пожељно положен испит: Физика експлозивних процеса

ресурси

Јарамаз, С.: Скрипте са предавања, ДВЛ

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 4
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 12
семинарски рад: 2
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Jaramaz, S.: Warheads Design and Terminal Ballistics, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 2000.; Стаматовић, А.: Конструисање пројектила, Ivexy, Београд, 1995.; Carleone, J.: Tactical missile warheads, AIAA, 1993.;