Посебна поглавља из теорије машина

ID: 3564
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јели В. Зорана
извођачи: Јели В. Зорана, Попконстантиновић Д. Бранислав, Стојићевић Д. Миша
контакт особа: Јели В. Зорана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Да се студенти упознају са најновијим достигнућима у области Теорије механизама и машина које се односе на анализу и синтезу механизама, механизме променљиве структуре, просторне механизме, брегасте механизме, зупчасте и сатне механизме.

исход

Студенти усвајају сва неопходна знања и вештине потребне за дизајнирање и конструисање механизама и машина. Такође, студенти се обучавају и у коришћењу одговарајућих програма за анализу кинематичких величина механизама различитих структура.

садржај теоријске наставе

Формилисање теорије о машинама и механизмима. Механизми и њихова класификација. Структурна анализа механизама. Кинематичка анализа механизама. Анализа сила. Процес конструисања машина.

садржај практичне наставе

Израда пројектног задатка чија је тематика у блиској вези са докторским радовима студената.

услов похађања

Нема услова

ресурси

Индивидуално одређивање потребне литературе из Теорије механизама и машина. Литература на страним језицима, Интернет садржаји.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Robert L. Norton, Design of Mahinery (part I and part II), McGraw Hill Education, 2020;