Интегрисана аутоматика

ID: 1005
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Лазић В. Драган
извођачи: Лазић В. Драган
контакт особа: Лазић В. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Упознавање са основним појмовима из области аутоматског управљања и оспособљавање за примену и проверу стечених знања на конкретним физичким системима и процесима. Упознавање са различитим дигиталним платформама управљања и интеграција различитих платформи у јединствену управљачку и надзорну целину. Имплементација и интеграција алгоритама управљања и реализација конкретног пројекта до нивоа потпуне функционалности у реалним условима рада.

исход

Стицање основних знања из аутоматског управљања и различитих платформи за управљање и надзор техничких објеката и процеса. Овладавање различитим инжењерским рачунарским алатима за програмирање компоненти за управљање и надзор. Овладавање основним приципима рада различите рачунарске опреме и компоненти које се користе за реализацију управљањеа техничких објеката и процеса. Овладавање основама програмирања појединих компоненти из одговарајућих програмских пакета који су специјално дизајнирани за ту опрему. Оспособљавање студената за интеграцију различитих система и платформи управљања у јединствену целину за управљање и надзор рада целокупног система.

садржај теоријске наставе

Упознавање са основним појмовима и терминима из области АУ. Основни концепти АУ. Системи АУ основних физичких величина (позиција, ниво, притисак, проток, температура, број обртаја, ...) илустровани на најзаступљенијим објектима и процесима из области машинства и енергетике. Основне динамичке и статичке особине и показатељи система у временском домену. Конвенционални алгоритми управљања - ПИД регулатор. Различити протоколи за пренос сигнала као материјалних носилаца информација између подсистема у оквиру техничког система. Дигитални протоколи за пренос података: EIB/KNX бас, модбас, ProfiNet, BACNet, LON, DALI, DMX. Софтверска окружења за програмирања компоненти на појединим протоколима за управљање и пренос података. Подешавање параметара регулатора и параметрирање појединих блокова у оквиру софтверских окружења.

садржај практичне наставе

Демонстрација функционалних могућности појединих компоненти управљачких система на разним управљачким платформама. Демонстрација дигиталних протокола за пренос података: EIB/KNX бас, модбас, ProfiNet, BACNet, LON, DALI, DMX. Упознавање са разним програмским алатима за различите плтформе управљања и надзора система управљања. Хардверско повезивање и интеграција појединих компоненти у системе управљања. Демонстрација функционалних могућности у зависности од програмских параметара и подешавање одговарајућих програмских параметара за квалитетан рада појединих компоненти у целокупних система управљања. Процедуре за тестирање и испитивање рада појединих система. Програмирање појединих компоненти путем одговарајиућих програма и њихово повезивање у јединствну целину управљања и надзора. Тестирање целокупног система за управљање и надзор.

услов похађања

Нема услова

ресурси

Сва литература се преузима са интернета у зависности од типа објекта или процеса, као и у зависности од управљачке платформе за коју се студенти определе. Лиценцирани програми у поседу факултета. Велики број управљачких компоненти у Лабораторији за аутоматско управљање. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Љубомир Грујић, Драган Лазић, ”Увод у аутоматско управљање”, скрипта, Машински факултет, 2007;