Компјутерско моделирање и прорачун структура

ID: 3571
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милошевић-Митић О. Весна
извођачи: Милошевић-Митић О. Весна, Петровић С. Ана
контакт особа: Милошевић-Митић О. Весна
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Савладавање компјутерског моделирања, прорачуна структура и активни рад на рачунару. Моделирање и прорачун комплексних конструкција и проблема. Одређивање деформација и напона. Поуздана прогноза реаговања конструкције и одређивање узрока лошег понашања, попуштања и хаварије конструкције. Статички, термички и динамички прорачун.

исход

Предмет пружа стицање способности моделирања и прорачуна конструкција применом рачунара и методе коначних елемената. То омогућава решавање реалних проблема чврстоће конструкција у експлоатацији. Савладавање предмета ће омогућити примену на различите области, као и активни рад на рачунару за примену методе коначних елеменета.

садржај теоријске наставе

Увод. Основи принципи моделирања носећих структура. Основи теорије елеастичности. Метода коначних елемената. Линијски, Површински и запремински проблеми. Статички и термички прорачун. Динамички прорачун. Анализа прорачуна структуре. Компјутерско моделирање и прорачун реалних проблема. Расподела оптерећења по структури. Дијагностика понашања чврстоће конструкције. Елементи оптимизације структуре.

садржај практичне наставе

Рад са програмом КОМИПС. Линијски примитиви. Површински примитиви. Запремински примитиви. Компјутерско моделирање и генерисањe геометрије структура. Сабирање примитива и генерисање мреже коначних елемената. Компјутерско моделирање ослањања и оптерећења. Вежбе сабирања примитива и генерисања мреже елемената. Вежбе за дефинисање карактеристика елемената, ослањања и оптерећења модела. Примери статичког и термичког прорачуна. Примери динамичког прорачуна. Дијагностика понашања конструкције. Семинарски радови из моделирања, прорачуна, расподеле оптерећења по структури, анализе прорачуна структуре, дефинисања елемената оптимизације структуре.

услов похађања

Nema uslova

ресурси

1. КОМИПС - софтверски пакет за прорачун структура – ИКТ – ИАС

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Т.Манески, Компјутерско моделирање и прорачун структура, Машински факултет Београд, 1988.; Т.Манески, В.Милошевић-Митић, Д.Острић, Поставке чврстоће конструкција, Машински факултет, Београд, 2002.; Т.Манески, Решени проблеми чврстоће конструкција, Машински факултет, Београд, 2002.;