Одабрана поглавља из наоружања ваздухоплова

ID: 3504
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи: Симоновић М. Александар
контакт особа: Симоновић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Изучавање овог предмета треба да обезбеди усвајање напредних поступака и метода решавања проблема везаних за наоружање ваздухоплова. Циљ курса је да се студенти оспособе за анализу и прорачуне елемената ватреног, ракетног, бомбардерског, торпедног и минског наоружања ваздухоплова у циљу добијања што бољих перформанси ваздухопловне платформе и максималне ефикасности дејства при задатим условима примене сваког од ових типова наоружања. Анализи и прорачунима наведених елемената наоружања ваздухоплова ће претходити изучавање барута и експлозива као његових саставних делова. Студенти ће се кроз курс и боље упознати и са принципима функционисања вођења и управљања ваздухопловних убојних средстава. Посебно ће се обратити пажња на историјски развој наоружања ваздухоплова као и тенденције развоја савременог наоружања ваздухоплова.

исход

Студент ће у току студијског програма стећи следеће напредне предметно – специфичне способности: - темељно познавање и разумевање барута и експлозива - темељно познавање и разумевање различитих типова наоружања ваздухоплова и њихову примену - темељно познавање и разумевање вођења и управљања ваздухопловних убојних средстава - прорачун и анализу карактеристика ваздухопловних оружја и њихову интеграцију на летелицу уз употребу савремених научних метода и поступака Курсом је предвиђено повезивање основних знања из математике, програмирања, механика, аеродинамике, динамике лета и отпорности конструкција и њихове примене на пројектовање и прорачун ваздухопловних наоружања и његове интеграције.

садржај теоријске наставе

Увод у област наоружања ваздухоплова и историјски развој Подела и класификација наоружања ваздухоплова Тенденције развоја наоружања ваздухоплова Увод у област барута и експлозива и историјски развој Подела и класификација барута и експлозива Изучавање карактеристика барута и експлозива Ватрено наоружање ваздухоплова Ракетно наоружање ваздухоплова Бомбардерско наоружање ваздухоплова Вођење и управљање

садржај практичне наставе

Подела и класификација наоружања ваздухоплова са практичним примерима Подела и класификација барута и експолозива са практичним примерима Прорачуни барута и експолозива Подела и класификација ватреног наоружања ваздухоплова са практичним примерима Прорачуни и анализа ватреног наоружања ваздухоплова Подела и класификација ракетног наоружања ваздухоплова са практичним примерима Прорачуни и анализа ракетног наоружања ваздухоплова Подела и класификација бомбардерског наоружања ваздухоплова са практичним примерима Прорачуни и анализа бомбардерског наоружања ваздухоплова Анализа система и метода вођења и управљања са практичним примерима

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Одабрана поглавља из наоружања ваздухоплова.

ресурси

Simlab - рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Јанковић С. Аеродинамика пројектила, Машински факултет Београд, 1979,КДА; Допунски материјал (изводи са предавања, поставке проблема и упути за решавање...); Oдабрани научно-истраживачки чланци и радови са конференција.;