Основи динамике шинских возила

ID: 1190
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милковић Д. Драган
извођачи: Милковић Д. Драган
контакт особа: Милковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

циљ

1. Стицање знања о динамичком понашању шинских возила при кретању. 2. Упознавање метода за изучавање динамичког понашања шинских возила. 3. Оспособљавање за примену стечених знања у пројектовању, развоју, ремонту и одржавању шинских возила.

исход

Завршетком курса студент треба да буде способан да: 1. Објасни динамичке појаве карактеристичне за кретање шинских возила. 2. Примени рачунске методе за одређивање основних показатеља динамике шинских возила. 3. Учествује у састављању програма испитивања динамичког понашања и правилно оцењујe резултате испитивања. 4. Примени одговарајуће прописе при новоградњи или реконструкцији шинских возила у циљу обезбеђења прописаних динамичких карактеристика.

садржај теоријске наставе

Моделирање кретања шинских возила. Неравнине колосека и одступања параметара осовинског склопа као извор побуде. Елементарни модел вертикалног осциловања шинског возила са једностепеним огибљењем. Појава резонанце при кретању по хармонијски деформисаном колосеку. Утицај пригушења у амортизерима. Понашање возила са елементима са сувим пригушењем. Mодел шинских возила са двостепеним огибљењем. Mоделирањe возила са више степени слободе. Примена матричног рачуна у решавању проблема. Основи бочне динамике шинских возила. Вијугаво кретање осовинског склопа-Клингелово решење. Геометрија додира. Еквивалентна коничност. Силе у додиру точак-шина. Кретање везаног осовинског склопа. Стабилност кретања. Критична брзина. Моделирање стационарног, квазистатичко кретања обртног постоља кроз кривину методом центра трења. Критеријуми за оцену понашања шинских возила при кретању. (Y/Q) критеријум. Критеријум бочних сила. Шперлингов критеријум. Испитивање по UIC 518. Критеријум ISO/ORE.

садржај практичне наставе

Примери побуде: денивелација колосека, овалност и ексцентричност точка, деформације шина, хармонијске деформације. Описивање побуде. Линеарне и нелинеарне карактеристике еластичних и пригушујућих елемената. Линеаризација карактеристика. Пиримери модела са једним степеном слободе. Типични елементи са сувим трењем примењени на шинским возилима. Модел са сувим трењем. Примери кретања двососовинског вагона у вертикалној равни. Утицај избора генералисаних координата на спрегнутост једначина. Пример модела теретног вагона са обртним постољем. Пример модела путничког вагона са двостепеним огибљењем у вертикалној равни. Модел са више степени слободе решавање коришћењем рачунара. Приказ испитивања динамичког понашања вагона.

услов похађања

Претходно положени курсеви из Механике крутог тела од најмање 18 ЕПСБ, од чега најмање један курс Динамике.

ресурси

Симић, Г., Основи динамике шинских возила, скрипта. Упутства за коришћење рачунарских програма.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 6
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Милутиновић, Д., Симић, Г., Оптерећења и прорачун точкова железничких возила, Машински факултет, Београд 2006.; Милковић, Д., Мерење сила у додиру точак-шина посредством шине, Машински факултет, Београд, 2017.;