Аеродинамичке конструкције

ID: 0942
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Костић А. Иван
извођачи: Костић А. Иван, Костић П. Оливера
контакт особа: Костић А. Иван
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са основним појмoвима из примењене аеродинамике у области подзвучних и нижих окозвучних брзина. Акценат је на аеродинамици летелица, при чему се анализирају аеродимичке карактеристике аеропрофила, узгонских површина и комплетних конфигурација ваздухоплова. Студенти се упознају и са основама аеродинамике елиса, као и са механизацијом узгонских површина летелица.

исход

Након положеног предмета студент треба да разуме основне законе аеродинамике и да уме да их примени на решавање практичних проблема. При томe се очекује да студент овлада основном аеродинамичком анализом аеропрофила и узгонских површина, као и прорачуном поларе комплетног ваздухоплова у конфигурацији за крстарење, у домену подзвучних и нижих окозвучних брзина.

садржај теоријске наставе

Садржај предмета чине теоријски и практични део. У теоријском делу анализирају се следеће теме: - увод: улога и предмет изучавања аеродинамике, аеродинамика у ваздухопловству и неваздухопловним областима примене, аеродинамичка сила и аеродинамички момент, међународна стандардна атмосфера; - aеропрофили (основне геометријске карактеристике, означавање и фамилије аеропрофила, као и параметри који дефинишу њихове аеродинамичке карактеристике); - узгонске површине коначног размаха (геометријске и аеродинамичке карактеристике); - утицај стишљивости на аеродинамичке карактеристике при већим подзвучним и окозвучним брзинама; - одређивање поларе комплетног ваздухоплова у крстарећој конфигурацији при подзвучним и нижим окозвучним брзинама; - конструктивне и аеродинамичке карактеристике елиса; - механизација крила (крилца, закрилца, предкрилца и аеродинамичке кочнице); - аеродинамичке конструктивне схеме летелица.

садржај практичне наставе

У практичном делу наставе демонстрирају се нумерички примери из области које су обрађене у оквиру предавања. Практични рад студената реализује се кроз виртуелну радионицу доступну 24 сата (интернет - програм МOODLE). У радионици студентима су доступне писане белешке професорових предавања, задаци за вежбу и тестови. Практични део наставе обухвата и два домаћа задатка (један индивидуални и један колективни у оквиру група на које су студенти подељени). У првом задатку студент врши прорачун аеродинамичких карактеристика (полара авиона у конфигурацији за крстарење), а у другом представља семинарски рад на задату тему који се излаже јавно. У оквиру консултација студентима се помаже да успешно ураде предвиђене домеће задатке. Практични део наставе је и екскурзија – посета студената Ваздухопловном Музеју - Сурчин.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

У склопу рада на предмету отворена је виртуална радионица на интернету. Користи се програм MOODLE. Студенти се уписују електронски у радионицу, а за рад се обучавају на првом часу. У оквиру радионице студенти могу приступати белешкама професора, тестовима провере знања, али и додатном материјалу који саветује професор.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

И. Костић, О. Костић: Аеродинамичке конструкције, скрипта, Машински факултет, Београд, 2023.; З. Стефановић: Аеропрофили, Машински факултет, Београд, 2005.;