Машине за паковање

ID: 1318
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Шиниковић Б. Горан
извођачи: Шиниковић Б. Горан
контакт особа: Шиниковић Б. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

Упознавање са машинама које остварују ова технолошка решења. Стицање неопходних знања из области термичких процеса који су неопходни за одређену врсту пакета. Упознавање са различитим техникама нормалног и стерилног затварања пакета.

исход

У овом курсу се стичу знања неопходна за рад на одржавању различитих машина за паковање које се могу пронаћи у прехрамбеној и другим врстама индустрије. Такође се стичу знања неопходна са становишта инвеститора тј набављача машина за паковање. Сем овога стичу се и сва специфична технолошка, процесна и конструктивна знања за пројектовање и конструисање машина за паковање.

садржај теоријске наставе

Пужни дозатори и ваге у машинама за паковање - Дефинисаће се зависност облика завојнице пужа и структуре и квалитета материјала који се дозира, посебно ће бити разматране ваге, Линије за паковање - комбинацију машина за дување, пуњење и затварање, Машине за паковање са екструдирањем црева - специфичности линија за паковање код којих се посуда израђује од екструдираног пластичног црева, Машине за паковање са топлотним извлачењем посуда - специфичности линија за паковање код којих се посуда израђује плитким или дубоким извлачењем из пластичних фолија

садржај практичне наставе

Пакети добијени бризгањем из гранулата, Пакети добијени извлачењем из фолије, Пакети добијени екструдирањем црева, Линије за паковање – 2: комбинација машина за дување, пуњење и затварање, Линије за паковање – 1: комбинација машина за дување, пуњење и затварање, Пнеуматске и хидрауличке шеме, Дозатори, Палетизатори, Машине за затварање, Машине за стреч и термоскупљајућу фолију, Подела машина за паковање, Паковање у индустрији. Вишефункцијске машине за паковање - машине за пуњење и затварање. Гравиметријске машине-ваге, Пужни дозатори и ваге у машинама за паковање - Дефинисаће се зависност облика завојнице пужа и структуре и квалитета материјала који се дозира, посебно ће бити разматране ваге. Машине за израду и разгруписавање збирних пакета

услов похађања

За похађање наставе из предмета Машине за паковање није потребан никакав услов.

ресурси

За успешно савладавање предмета, неопходно је коришћење уџбеника који је у припреми, упутства за израду семинарског рада, handout-а, Internet ресурса.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 25
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Lj. Miladinović, M. Stoimenov, A. Veg, "Mašine za pakovanje", monografija; Geoffrey Boothroyd, Assembly Automation and Product Design, Taylor & Francis, 2005.; Andreas Gäotzendorfer, Vibraciono kretanje granulisanog materijala: transport, fluidizacija i obrasci, Univerzitet Bayreuth, 2007.;