Отпор брода

ID: 0955
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симић П. Александар
извођачи: Симић П. Александар
контакт особа: Симић П. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

1. Упознавање са основама бродске хидродинамике. Сазнање како основни параметри бродске форме утичу на отпор брода. 2. Стицање знања да се за уобичајене типове морских бродова одреди отпор применом стандардних инжењерских метода, и анализирањем резултата моделских испитивања. 3. Упознавање са неуобичајеним типовима/формама бродова са гледишта отпора брода.

исход

1. Фундаментална знања о бродској хидродинамици неопходна за пројектовање уобичајених типова бродова. 2. Оспособљеност да се израчуна отпор брода на нивоу свакодневне инжењерске праксе. 3. Познавање основа моделских испитивања и прерачунавања резултата с модела на брод. 4. Основна сазнања о неуобичајеним бродовима и њиховим формама.

садржај теоријске наставе

Да би се одредила снага главног бродског мотора, неопходно је претходно одредити отпор брода. Овај се може добити моделским испитивањима или разним приближним методама. Настава је првенствено оријентисана ка практичној примени бродске хидродинамике у свакодневној инжењерској пракси. Посебна пажња се придаје моделским испитивањима која су још увек најпоузданија, као и екстраполацији резултата с модела на брод. Настава се реализује кроз следеће наставне целине: а) израчунавање компоненти отпора брода, рашчлана отпора према ITTC препорукама, б) утицај плитке и ограничене воде, в) моделска испитивања, корелација модела с бродом, систематске и статистичке серије бродова, г) препоруке за избор (пројектовање) бродских форми и д) брзи неконвенционални бродови.

садржај практичне наставе

У оквиру практичне наставе, тежиште је на изради самосталног пројекта који се, укратко, састоји у прорачуну отпора за уобичајени морски брод (форму), а који је студенту већ познат из предмета Пловност и стабилитет брода I; добијени резултати ће се користити и за пројект у предмету Пропулзија брода. Овим се омогућава да студент сагледа брод као целину, а сам отпор као део примењене бродске хидродинамике која је незаобилазна у процесу пројектовања брода. У оквиру овог дела наставе, студент се обучава да отпор израчуна и уз помоћ рачунара, тј. да сам направи и примени одговарајући математички модел. Поред овог, поједине наставне целине које су обрађене у оквиру теоријске наставе, пропраћене су и израдом рачунских задатака.

услов похађања

Неопходно је да је кандидат положио: Механика флуида Б, Пловност и стабилитет брода 1

ресурси

1. Писани изводи са предавања 2. Упутство за израду пројекта 3. Интернет ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 7
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 35
завршни испит: 60
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

E. Lewis (editor): Principles of Naval Architecture (Chapter V – Resistance), SNAME, Jersey City, 1988. ; A. F. Molland, S. R. Turnock and D. A. Hudson, Ship resistance and propulsion, Cambridge University Press, 2017.; M. Hofman, D. Radojcic: Otpor i propulzija brzih brodova u plitkoj vodi, Masinski fakultet, Beograd, 1997. ; A. J. W. Lap, J. D. Van Mannen: Fundamentals of Ship Resistance and Propulsion (Part A – Resistance), NSMB Publication 129A, 1956.; Sv. AA. Harvald: Resistance and Propulsion of Ships, John Willey & Sons, 1983. ;