Нумерички прорачун бродских конструкција

ID: 3652
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Момчиловић В. Никола
извођачи: Момчиловић В. Никола
контакт особа: Момчиловић В. Никола
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Савладавање метода за нумерички прорачун чврстоће компликованијих модела бродских онструкција.

исход

Способност кандидата да самостално спроводи нумеричке прорачуне компликованијих модела бродских конструкција.Акценат је пре свега на статичким и динамичким анализама челичних и композитних структура методом коначних елемената (МКЕ).

садржај теоријске наставе

Напредне технике МКЕ моделирања. Одређивање основних облика осциловања трупа брода применом МКЕ.Примена МКЕ у анализи чврстоће трупа брода од компзитног материјала.

садржај практичне наставе

Обука за рад на комерцијалним МКЕ програмима у анализи горепоменутих конструкција.

услов похађања

Дефинисан курикулумом студија.

ресурси

Упутства (документација) за коришћење програма за коначне елементе.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 15
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

M. Моток: : Чврстоћа брода, MФ, Београд, 2005.; O.F. Hughes, J. K. Paik: Ship Structural Analysis and Design, SNAME, 2010.; J. K. Paik: Ultimate Limit State Analysis and Design of Plated Structures, Wiley, 2018.; A. Mansour, D. Liu: Strength of Ships and Ocean Structures, SNAME, 2008.; ***: Ship Design and Construction, Vol I, SNAME, 2003.;