Нумерички прорачун бродских конструкција

ID: 3652
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Момчиловић В. Никола
извођачи: Момчиловић В. Никола, Моток Д. Милорад
контакт особа: Момчиловић В. Никола
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Савладавање метода за нумерички прорачун чврстоће компликованијих модела бродских онструкција.

исход

Способност кандидата да самостално спроводи нумеричке прорачуне компликованијих модела бродских конструкција.Акценат је пре свега на статичким и динамичким анализама челичних и композитних структура методом коначних елемената (МКЕ).

садржај теоријске наставе

Напредне технике МКЕ моделирања. Одређивање основних облика осциловања трупа брода применом МКЕ.Примена МКЕ у анализи чврстоће трупа брода од компзитног материјала.

садржај практичне наставе

Обука за рад на комерцијалним МКЕ програмима у анализи горепоменутих конструкција.

услов похађања

Дефинисан курикулумом студија.

ресурси

Упутства (документација) за коришћење програма за коначне елементе.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 15
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

M. Моток: : Чврстоћа брода, MФ, Београд, 2005.; O.F. Hughes, J. K. Paik: Ship Structural Analysis and Design, SNAME, 2010.; J. K. Paik: Ultimate Limit State Analysis and Design of Plated Structures, Wiley, 2018.; A. Mansour, D. Liu: Strength of Ships and Ocean Structures, SNAME, 2008.; ***: Ship Design and Construction, Vol I, SNAME, 2003.;