Вагони 1

ID: 1186
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милковић Д. Драган
извођачи: Милковић Д. Драган
контакт особа: Милковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

циљ

1. Упознавање конструкције вагона 2. Стицање знања неопходних за разумевање функционисања конструктивних целина вагона 3. Оспособљавање за примену стечених знања у пројектовању, развоју, ремонту и одржавању вагона

исход

Завршетком курса студент треба да буде способан да: 1. Објасни функционалне и конструктивне специфичности разних типова вагона. 2. Објасни задатке и начин функционисања склопова вагона. 3. Препозна активности потребне да се у експлоатацији и одржавању отклоне типичне неисправности. 4. Примени одговарајуће прописе и стандарде при пројектовању и одржавању шинских возила. 5. Примени рачунарске алате за прорачун и пројектовање вагона.

садржај теоријске наставе

Опште основе за пројектовање вагона. Конструктивне целине вагона. Конструктивни параметри вагона. Стандарди и прописи у пројектовању експлоатацији и одржавању шинских возила. Осовински склоп. Улежиштење осовина. Једноосовински трчећи склоп. Обртна постоља теретних вагона. Обртна постоља путничких вагона. Закретни момент. Трчећи склоп са независним точковима. Провера профила шинских возила. Коефицијент нагињања. Провера узајамног положаја трчећег склопа и колског сандука. Оптерећења која делују на конструкцију вагона. Непоништено бочно убрзање. Провера сигурности од превртања у кривини. Прописана оптерећења и прорачун чврстоће осовина. Конструкција носеће структуре. Материјали за носећу структуру. Прописи за оптерећења и дозвољене напоне колског сандука и рама обртног постоља. Прорачун чврстоће. Испитивање чврстоће. Мере пасивне сигурности у судару.

садржај практичне наставе

Подела вагона. Избор и ограничења основних параметара. Примери и анализа извода из прописа. Карактеристичне мере точка. Пресовани склоп осовина-точак и обруч-тело точка. Примери улежиштења осовинских склопова. Конструкција типичних теретних обртних постоља. Конструкције обртних постоља путничких вагона. Прорачун габарита. Провера узајамног положаја трчећег склопа и колског сандука. Одређивањe оопштих оптерећења вагона. Прорачун носеће структуре. Провера стабилности елемената носеће структуре. Основи мерне технике и поступци испитивања чврстоће вагона.

услов похађања

Tоком претходног школовања положeнa Механика у еквиваленту од најмање 12 ЕСПБ, Наука о чврстоћи најмање 6 ЕСПБ и Машински елементи најмање 6 ЕСПБ.

ресурси

Г. Симић, Упутсво за писање студентских радова, скрипта У изради задатака као подлога се користе одговарајући прописи и стандарди

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 11
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 6
пројекат: 8
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 30
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Симић, Г., Вагони, Конструкција и прорачун, Машински факултет, Београд, 2013.;