Механика нехолономних система

ID: 3561
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радуловић Д. Радослав
извођачи: Радуловић Д. Радослав
контакт особа: Радуловић Д. Радослав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да се студент упозна са појмовима,принципима и методама у механици нехолономних система, оспособи за решавање конкретних проблема из праксе употребом стеченог знања из механике нехолономних система и оспособи за праћење новина у науци и струци

исход

Савладавањем програма из механике нехолономних система студент стиче следеће способности: овладава појмовима, методама и принципима из механике нехолономних система, повезује знања из механике нехолономних система са знањима из других научних и стучних области, примењује знања у анализи, синтези и предвиђању решења и последица конкретних проблема из науке и струке -праћења новина у науци и струци

садржај теоријске наставе

Приказ и анализа физичких модела линеарних и нелинеарних нехолономних веза на основу којих је формирана теорија нехолономних система. Наведени модели одређују начин варирања таквих веза (принцип Херца - Хелдера), а самим тим и правац реакције нехолономних веза. Формирање диференцијалних једначина кретања нехолономних система и анализа њихове еквивалентности на основу чега проистиче уопштени облик ових једначина из кога се могу извести сви познати. Након тога, природно, следи проблем првих интеграла наведених диференцијалних једначина кретања који могу бити веома корисни у даљој квалитативној анализи кретања. Разматрање малих осцилација нехолономних система и примена теорије нехолономних система на проучавање путне стабилности возила и механизама за интеграљење (планиметар, интегрометар, интеграф, хармонијски анализатор,...)

садржај практичне наставе

Вежбе из: " Приказ и анализа физичких модела линеарних и нелинеарних нехолономних веза на основу којих је формирана теорија нехолономних система. Наведени модели одређују начин варирања таквих веза (принцип Херца - Хелдера), а самим тим и правац реакције нехолономних веза. Формирање диференцијалних једначина кретања нехолономних система и анализа њихове еквивалентности на основу чега проистиче уопштени облик ових једначина из кога се могу извести сви познати. Након тога, природно, следи проблем првих интеграла наведених диференцијалних једначина кретања који могу бити веома корисни у даљој квалитативној анализи кретања. Разматрање малих осцилација нехолономних система и примена теорије нехолономних система на проучавање путне стабилности возила и механизама за интеграљење (планиметар, интегрометар, интеграф, хармонијски анализатор,...) "

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма дипломских студија

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 13

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Andjelic T., Stojanovic R.; Rational Mechanics, Belgrade, 1965.; Dobronravoff V.; Principles of Mechanics of Non-holonomic Systems, Nauka, Moscow, 1970.; Pars L.; Treatise on Analytical Dynamics, Nauka, Moscow, 1971.;