Примена CFD у сагоревању

ID: 3317
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Аџић М. Мирољуб
извођачи: Аџић М. Мирољуб, Миливојевић М. Александар
контакт особа: Аџић М. Мирољуб
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Упознавање студената са савременим CFD пакетима и њиховом применом у области сагоревања

исход

Да студент овлада нумеричким метода како би могао да их искористи за научно-истраживачки рад и за решавање практичних проблема сситема сагоревања.

садржај теоријске наставе

Нумеричка методологија решавања система једначина које описују процес сагоревања се уобичајено назива CFD (Computational Fluid Dynamics) са хемиским реакцијама. Предмет у уводном делу укратко објашњава методе коначних разлика и коначних елемената. Детаљно се затим описују практични приступи, методе осредњавања једначина, a посебно коришћење комерцијалног FLUENT CFD пакета. Детаљно се разматрају модели гасне хемиске кинетике типичних горива а посебно методе редукције кинетичких модела. Сагоревање течних и чврстих горива се анализира као динамика реагујућих појединачних течних или чврстих честица или групно сагоревање.

садржај практичне наставе

Није применљиво

услов похађања

Нема услова

ресурси

Писани изводи из предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Drasković D., Radovanović M., Adžić M., Sagorevanje, Mašinski fakultet Beogra 1986.; K. K. Kuo, Principles of Combustion, John Wiley, New York, 1986.; J. H. Ferziger, M. Peric, Computational methods for fluid dynamics, Springer Verlag 1999.;